Zorgen rondom arbeidsmigratie

In de vis.pngzaterdag 08 juli 2023 20:27

Bedrijven op Urk hebben te kampen met personeelstekorten, en een groeiende groep arbeidsmigranten vindt haar weg naar Urk om hier te werken. Maar wanneer deze hardwerkende mensen uitvallen door ziekte, verslaving of financiële problemen, blijkt er vaak een gebrekkig sociaal vangnet te zijn en is het moeilijk om hen te herplaatsen of te laten re-integreren in andere functies.

Laten we daarbij leren van situaties elders in het land waar we absoluut niet naartoe willen, zoals bijvoorbeeld het nijpende tekort aan eerstelijnshulp. Gelukkig zijn we als ChristenUie dankbaar voor de inzet van de Urker huisartsen, waardoor dit nog geen acuut probleem is op Urk.

De fractie van ChristenUnie vindt dat wij als gemeente onze waarden van medeleven en zorgzaamheid in de praktijk moeten brengen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat arbeidsmigranten op Urk niet alleen een plek hebben om te wonen, maar ook een veilige haven waar zij zich gesteund voelen in tijden van tegenspoed. 

Daarnaast wil de ChristenUnie benadrukken dat we ons ook bewust moeten zijn van de overlast die sommige individuen veroorzaken, en begrijpen we de zorgen van mensen die naast een woning wonen waar meerdere volwassenen verblijven met andere normen en waarden. We hebben oog voor die groep. Juist vanwege deze verschillen is het belangrijk dat we ons inzetten voor doeltreffend beleid. We hebben daarom een motie ingediend. Deze is unaniem aangenomen.

Motie:

Onderwerp: Arbeidsmigranten

De gemeenteraad van Urk, in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2023; 

Overwegende dat: 

 • er al meerdere jaren wordt gepraat en gewerkt aan het maken van beleid rondom arbeidsmigranten;
 • arbeidsmigranten een grote (uiteenlopende) bevolkingsgroep vormen die een bijdrage aan de Urker ecoconomie leveren. 
 • het een taak van (onder andere) de gemeente is om de toegang tot passende zorg en hulpverlening binnen haar mogelijkheden voor alle bewoners te bevorderen en dat goede zorg en hulpverlening (aan de voorkant) bovendien een preventieve werking hebben ten opzichte van zwaardere zorgvragen
 • arbeidsmigranten die hier naar toe komen ook onder goede omstandigheden hier zouden moeten kunnen wonen, leven en werken;
 • overlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen;

Constaterende dat:

 • de vragen en zorgen rondom het welzijn en huisvesten van arbeidsmigranten nog steeds actueel zijn;
 • de verwachting is dat dit, gezien de economische ontwikkelingen, niet af zal nemen;
 • Verschillende rapporten in zijn algemeenheid aangeven dat arbeidsmigranten bovengemiddeld kwetsbaar zijn voor zorgproblematiek (waaronder alcohol- en drugsverslaving), maar een slechte toegang tot passende zorg hebben wat onder andere te maken heeft met taalbarrière, angst om de baan/huisvesting bij ziekmelding kwijt te raken, het ontbreken van een zorgverzekering en de wegen niet kennen;
 • er verschillende verantwoordelijkheden liggen op verschillende vlakken in de samenleving, zoals bedrijfsleven, uitzendbureaus, gemeente en gemeenschap 

Roept het College van Burgemeester en Wethouders van Urk op: 

 • haast te maken met het beleid rondom het welzijn en huisvesten van arbeidsmigranten;
 • hierbij rekening te houden met aanbevelingen uit het rapport van ‘aanjaagteam bescherming arbeidsmigraten’ (commissie Roemer)
 • hierbij rekening te houden met onder andere het beschikbaar blijven van goede, bereikbare eerstelijnszorg,
 • in te zetten op samenwerking met verschillende verantwoordelijke partijen, bijvoorbeeld met bedrijven, rondom het thema "goed werkgeverschap"
 • lering te trekken uit gemeenten die ons voorgingen, zowel positief als negatief

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug