Urker identiteit in Regionale Samenwerking

Zorg met een hart.pngzaterdag 08 juli 2023 20:16

In de afgelopen maanden hebben we de knelpunten in de regionale Jeugdhulp diverse malen besproken. Dat er zaken anders moeten werd al snel duidelijk. Niet alleen aan de kant van de aanbieders, maar ook in de samenwerking tussen gemeenten. Denk daarbij aan de inkoop van de zorg. En nu waren we als Urk altijd wel wat huiverig voor zo’n samenwerking. En dat is ook logisch….als Urk doen we het immers goed? En toch wordt er van ons regionaal ook een gezamenlijke inzet gevraagd. Niet alleen op de Jeugdhulp, maar in de toekomst ook op de Wmo. Wat de ChristenUnie betreft is het goed om hier positief kritisch in te blijven staan. Met oog voor de regio en oog voor lokaal belang. Als fractie vinden wij dat binnen de regionale samenwerking het behoud van onze couleur locale, zoals bijvoorbeeld inzet van identiteit gebonden hulpverlening, essentieel is. Wij hebben daar een motie over ingediend. Deze werd unaniem aangenomen!  

Motie:

Onderwerp: Regionale Samenwerking

De gemeenteraad van Urk, in vergadering bijeen op 29 juni 2023 

Constaterende dat:

  • De Hervormingsagenda Jeugd nu definitief is vastgesteld door de VNG en aangeboden is aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer;
  • Hierdoor de regionale samenwerking meer verplicht wordt;

Overwegende dat:

  • Regelmatig knelpunten in regionale jeugdhulp zijn besproken. Dat zaken anders moeten duidelijk is;
  • Urk achter een verdergaande regionale samenwerking staat om op deze manier jeugdhulp te verbeteren. Dit geldt ook voor Wmo;
  • Binnen de regionale samenwerking behoud van onze couleur locale, zoals bijvoorbeeld inzet van identiteit gebonden hulpverlening, essentieel is;

Verzoekt het college:

  • Om nadrukkelijk aandacht te vragen in de regio voor het behoud van couleur locale;
  • Om op basis van een positief kritische insteek Urk in de regio te vertegenwoordigen. Dus met oog voor de regio en oog voor lokaal belang;
  • De gemeenteraad regelmatig op de hoogte te houden van het proces en ontwikkelingen om tot zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug