Digitale Weerbaarheid

Cyber Fraude.png08-07-2023 19:30 08-07-2023 19:30

In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd raakt, waarin alles lijkt te worden verbonden door het internet en gevoelige zaken via de digitale snelweg worden afgehandeld, dienen ook overheidsinstanties zich aan te passen. We kunnen niet ontkennen dat ook onze gemeente het risico loopt slachtoffer te worden van cyberaanvallen, zoals we hebben gezien bij andere gemeenten. Het is daarom van groot belang dat we als gemeente Urk onze digitale veerkracht vergroten. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we reeds goede stappen hebben gezet op dit gebied. We hebben een Informatieveiligheidsbeleid geïmplementeerd en de aanstelling van een Chief Information Security Officer is een positieve ontwikkeling. De ChristenUnie heeft waardering voor deze voortvarendheid. Echter, laten we niet vergeten dat ook de kennis en het bewustzijn binnen de gemeenteraad en daarbuiten in onze gemeenschap van cruciaal belang zijn. Ook op Urk horen we helaas verhalen van slachtoffers van cybercriminaliteit. Als ChristenUnie hebben wij daarom een motie ingediend om een integraal beleid te ontwikkelen en dit met de raad te bespreken, teneinde onze gemeente en haar inwoners veerkrachtig te maken op digitaal vlak. De motie werd unaniem aangenomen!

Motie:

Onderwerp: Digitale Weerbaarheid Gemeente Urk

De gemeenteraad van Urk, bijeen op 29 juni 2023,

Constaterende dat, 

 • Cyber-aanvallen en -dreigingen op computersystemen van overheden en bedrijven continu plaatsvinden (Hof van Twente, Universiteit Maastricht, Lochem, Citrix-hack);
 • De Gemeente Urk nog geen algemeen, door de raad besproken en vastgesteld beleidskader kent op het thema digitale weerbaarheid; 
 • De gemeente al grote stappen heeft genomen met het informatieveiligheidsbeleid;

Overwegende dat, 

 • Dat ook de gemeente Urk voorbereid moet zijn op een cyber-aanval;
 • De gemeenteraad proactief betrokken dient te zijn bij het thema digitale weerbaarheid;
 • De impact van succesvolle cyber-aanvallen enorm groot is, zowel op de bedrijfsvoering als in de samenleving (Lochem / Hof van Twente);
 • Het thema ‘digitale weerbaarheid’ meer omvat dan slechts de technisch-operationele kant.
 • Een digitale ‘brandweeroefening’ de kans op een succesvolle cyberaanval drastisch doet verminderen;
 • Er al veel gedaan wordt op dit gebied, maar (nog) niet alles bekend is bij de raad en de inwoners;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders;

 • Richting de herijking van het informatieveiligheidsbeleid in 2024 al het vastgestelde en/of bestaande beleid samen te voegen in een integraal beleidskader “Digitale Weerbaarheid” en aan de gemeenteraad voor te leggen, waarin in elk geval wordt ingegaan op:
  • Digitale weerbaarheid van onze eigen organisatie;
  • Digitale weerbaarheid als thema in de samenleving; 
 • Een digitale ‘brandweeroefening’ te organiseren met college, ambtenaren en raad van de gemeente Urk en te bezien of regelmatige herhaling daarvan nuttig en noodzakelijk is;

en gaat over tot de orde van de dag,

« Terug