Speerpunten

Verkiezingsprogramma

Identiteit

 • De kern van onze identiteit is en blijft ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en schepping. Als volgelingen van Jezus Christus willen we daar in de politiek handen en voeten aan geven.

Betrouwbare Overheid

 • De gemeente doet wat zij zegt en zegt wat zij doet.
 • De gemeente zorgt voor goede bereikbaarheid, service en dienstverlening.
 • Er is een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Veiligheid

 • Inzetten op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent.
 • Actieplan criminele jongeren. Hard optreden en tegelijk perspectief bieden.
 • Publiceren van de ‘vandalismemeter’.
 • Integraal beleid om radicalisering tegen te gaan.

Zorg

 • Iedereen telt mee.
 • Inzetten van effectieve en concrete programma’s om roken en obesitas tegen te gaan.
 • Zorgen voor een dekkend netwerk AED’s en werven van getrainde vrijwilligers.
 • Aanbieden cursus EHBO en/of reanimatie aan scholen voor voortgezet onderwijs.
 • Zorgmijding tegen gaan. Er mogen geen financiële drempels zijn voor dagbesteding.
 • Stimuleren innovaties in het Sociaal Domein. Innovatiefonds beschikbaar maken.
 • Uitbreiden van dagbesteding, zodat mantelzorgers niet overbelast raken.
 • Meer investeren in mantelzorg.
 • Faciliteren vrijwilligers.
 • Serieus ouderenbeleid. Ouderen betrekken bij de invulling (bijv. cursussen, bewegen, zingeving, georganiseerde activiteiten).
 • Invoeren van (onderdelen van) het IJslandse preventiemodel.
 • Er is preventief (v)echtscheidingsbeleid.
 • De regio investeert extra in de pleegzorg op Urk, wanneer Urk onevenredig moet bijdragen op financieel gebied.

Gezin, Jeugd en Onderwijs

 • Inzetten en stimuleren maatschappelijke stages voorgezet onderwijs, evenals stagiaires MBO/HBO stimuleren om stage te lopen in Israël bij Aleh Negev (Israël).
 • Extra begeleiden van overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
 • Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport.

 Ouderen

 • Sport en bewegen voor ouderen is een speerpunt in het gemeentelijk sportbeleid en wordt uitgebreid.
 • Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) bespreekbaar gemaakt, zo nodig maakt de gemeente gebruik van deskundigheid van kerken.
 • De website van de gemeente is ‘ouderenproof’ en er is een actuele sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.
 • Het vangnet van telefoon en papier wordt voor onze minder digitaal vaardige burgers behouden.
 • Samen met de bibliotheek blijven we cursussen aanbieden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.
 • Georganiseerde activiteiten als Mit Eenkanger moeten (nog) meer bekend zijn bij ouderen.
 • Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.
 • De gemeente houdt rekening met de stijgende behoefte aan zorgwoningen
 • De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting.

Kunst, Cultuur en Sport

 • Faciliteren vrijwilligers
 • Actief zoeken naar mogelijkheden om kinderen met een beperking te laten sporten.
 • Er komt een tweejaarlijkse waarderingsprijs voor een koor, orkest, zanger enz. met als titel ‘Muzikaal ambassadeur van Urk’. Naast een penning ook een financiële waardering.
 • De Urker klederdracht en Urker taol wijzen we aan als cultureel erfgoed.
 • De originele Urker IJsvlet komt naar Urk.
 • Volledig herstel / vernieuwing van het Palenscherm.
 • Historisch kunstwerk op ware grootte nabij de historische steiger of haven.
 • Een zeeaquarium mag in onze vissersplaats niet ontbreken.
 • Nabij de Harmpje Visserschool wordt een trapveldje of playground gerealiseerd.
 • Uitbreiden van de verlichting langs de Westermeerdijk tot de dijkovergang naar de sportboulevard.
 • Verder invulling geven aan de sportboulevard, inclusief de dijkovergang.
 • Verplaatsing van het speelbos naar de andere kant van de weg.
 • Beleefbaar en toegankelijk maken van de natuur door aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets en beleefpaden.

Economie, Maritiem en Visserij

 • Er is een logistiek centrum op het industrieterrein met faciliteiten voor vrachtwagens (parkeren + accommodatie).
 • Ontwikkelen achterliggende bedrijventerrein van de nieuwe buitendijkse haven. Ontwikkelen inzetten op een toekomstbestendige maritieme sector.
 • Inzet op het aantrekken van EU-subsidies voor innovatie en duurzaamheid in de visserijsector.
 • ‘Urk is vis’ blijft de slogan. Wij zijn het centrum van de visserij in Nederland. Dit koesteren we en dragen we uit.
 • Samen met minister Carola Schouten actief lobbyen voor onze pulskorvissers.
 • Er wordt snelheid gemaakt met het ontwikkelen van nieuw bedrijventerrein
 • De restwarmte van de visindustrie gebruiken voor verwarming Schokkerhoek.

Wonen en Ruimte

 • Prestatiecontract met woningbouwcorporatie inzake beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, leefbaarheid in de wijken en de sociale koopsector.
 • Niet vertragen in ontwikkeling van nieuwbouw

Mobiliteit

 • Beter en toegankelijk openbaar vervoernet. De bereikbaarheid dient dekkend te zijn, ook wat betreft vervoer naar de provinciehoofdstad.
 • Uitbreiding eenrichtingsverkeer Oude Dorp op een praktische manier.
 • Oversteekplaatsen (zebra’s) worden verlicht gemaakt.
 • Logistiek centrum op het industrieterrein met faciliteiten voor vrachtwagens (parkeren + accommodatie).
 • Vlakke bestrating Torenstraat (nabij Museum) doortrekken in de gehele straat.