Speerpunten

Betrouwbare overheid

 • Wij willen open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn op Urk
 • Inzetten op goede relaties met inwoners. 
 • Eerlijk zijn en geen beloftes doen die niet zijn na te komen.
 • Ervoor zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
 • Streven naar een coalitieakkoord met duidelijke afspraken maar met voldoende ruimte voor alle partijen om invloed op het beleid uit te oefenen. 
 • De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit geven.
 • Het onderwerp integriteit continu aandacht geven door:
  - elke twee jaar met raad en college een bijeenkomst over integriteit te beleggen
  - door naast de burgemeester, als hoeder van integriteit, een tweede vertrouwenspersoon voor de raad aan te stellen met oog voor de man/vrouw verhouding en het bespreekbaar te maken in de samenleving
 • Onze overheid controleren op zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Inwoners hebben daar recht op.

De gemeente, dat zijn we samen

 • Op Urk gaan we actief werk maken van ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te geven dat je, bijvoorbeeld als wijk, een voorziening zelf in stand wilt en kunt houden. 
 • De ChristenUnie wil dat continue burgerparticipatie een vanzelfsprekende en grote plaats inneemt bij de (invoering van de) Omgevingswet. 
 • Op Urk wil de ChristenUnie zich inzetten om de inspraak van jongeren te verbeteren. 
 • De burgemeester van Urk nodigt 18-jarigen bij verkiezingen via een brief persoonlijk uit te gaan stemmen.
 • Het jeugdpanel van de gemeente Urk wordt doorontwikkeld.
 • Urk zorgt er voor dat alle leerlingen uit de groepen 7-8 van de basisscholen uit de gemeente zicht krijgen op wat de gemeenteraad doet en wat onze democratische rechtstaat inhoudt.
 • De gemeente besteedt structureel aandacht aan antisemitisme, racisme en discriminatie, met naast aandacht voor jongeren ook specifiek voor opvoeders.
 • Alle ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
 • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket.
 • Meer vertrouwen, minder regels: Regelmatig komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden. 
 • Wijken krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk. 
 • Vroegtijdig open en eerlijk inwoners betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.

Algemeen bestuur en financiën

 • Aan te dringen (via de VNG of anderszins) bij de Rijksoverheid om gemeenten een passende vergoeding te geven voor de taken die moeten worden uitgevoerd.
 • Duurzaam en circulair in te kopen. Keuzes en resultaten zijn meetbaar. 
 • Misbruik van voorzieningen te voorkomen en als dit wel gebeurt dit actief aan te pakken. Tegelijk verlangen we van onze gemeente dat deze naast mensen staat en maatwerk levert. 
 • Spaarzaamheid en een behoudende financiële koers leidend te laten zijn, dus geen risicovolle investeringen.
 • Voldoende reserves te behouden om calamiteiten te kunnen opvangen. 
 • Structurele uitgaven met structurele middelen te begroten en dus niet met incidentele meevallers. 
 • Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen voorop te zetten bij het maken van financiële en beleidsmatige afwegingen.
 • De lokale belastingdruk in principe niet meer dan de inflatiecorrectie te laten stijgen.
 • De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn.
 • Bij problemen die de gemeentegrenzen overstijgen te zoeken naar samenwerking en solidariteit binnen de regio 
 • Bij ontwikkelingen van nieuwe (digitale) technologieën niet alleen het welzijn van de individuele burger maar ook de bloei van de samenleving als geheel centraal te stellen.
 • Op Urk een digitale aanpak in te zetten, aansluitend bij de landelijke Smart City aanpak, waarin inwoners, bedrijven, scholen, maatschappelijke instellingen en de gemeente samen de regionale samenleving sterker maken, technologische innovaties implementeren, en deze toegankelijk maken voor elke inwoner. 
 • Een gemeente die zo duidelijk en eenvoudig mogelijk met inwoners communiceert.
 • Een gemeente die besluiten niet alleen digitaal, maar ook in de papieren krant publiceert.
 • Een gemeente waar inwoners, naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket met hun vragen terecht kunnen.
 • Een afdeling communicatie stevig binnen de gemeentelijke organisatie neer te zetten en te behouden.
 • Het steunen van initiatieven die kaderstelling en controle rondom samenwerkingsverbanden versterken.
 • Raadsbreed afspraken te maken over hoe WGR-en en andere samenwerkingsverbanden vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd.

 Veiligheid

 • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent 
 • Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.
 • Op plekken waar groepen jongeren georganiseerd overlast veroorzaken, wordt een groepsaanpak opgesteld. Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en netwerken betrokken om de overlast terug te dringen. 
 • We faciliteren, ondersteunen en continueren de ouderwacht en zetten die waar mogelijk breder in.
 • Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps.
 • Onder jongeren speelt sexting en grooming helaas een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening.
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. 
 • De gemeente Urk maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
 • De gemeente Urk zet zich samen met maatschappelijke partners in voor de preventie van alcohol- en middelengebruik en andere verslavingen. Zowel bij de jeugd, als bij ouders/volwassenen. 
 • De gemeente Urk zet zich in om de doelstellingen uit het lokale Preventieakkoord (2018) te behalen.
 • Overmatig drankgebruik is ingebed in delen van de Urker cultuur. De gemeente maakt dit bespreekbaar en zet in op preventie en voorlichting.
 • Goede controle op jeugdhonken en signalering en bestrijden van excessen is essentieel. Beleid moet hierop gestoeld zijn en uitgevoerd worden.
 • Urk formuleert specifiek mensenhandelbeleid voor Urk.
 • De gemeente zorgt voor informatiepakketten voor (arbeids)migranten, bij voorkeur in hun eigen taal, met daarin minimaal de rechten en plichten en informatie over de gemeente Urk.
 • De gemeente informeert en contoleert bedrijven actief op hun rechten en plichten rondom arbeidsmigranten vanuit het oogpunt van zorg voor deze inwoners.
 • De gemeente Urk komt met een plan van aanpak Ondermijning. Dit vraagt om regionale samenwerking.
 • De gemeente betrekt de inwoners actief bij het herkennen van ondermijnende activiteiten en het melden hiervan.
 • Een succesvolle aanpak van ondermijning begint bij een integer en weerbaar bestuur en ambtenarenapparaat. In de verplichte gedragscode op Urk moet hiervoor aandacht komen.
 • De gemeente werkt nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra).
 • De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.

Energie, klimaat en milieu

 • Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet van (hybride) warmtepomp of aansluiting op warmtenet. 
 • De gemeente ondersteunt ook de minima op Urk bij het verduurzamen van hun woning. 
 • We willen ruimte voor publieke investeringen in warmtenetten en zien een belangrijke rol voor de publieke netwerkbedrijven. 
 • Ook willen we ruimte voor participatie en zeggenschap vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel. 
 • Een bronnet wat gebruik maakt van de restwarmte van de industrie kan voor Urk van grote betekenis zijn voor de energietransitie.
 • Een inwoner van Urk moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn woning aan te passen. 
 • De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches die inwoners begeleiden bij het zetten van stappen in het verduurzamen van hun woning en inwoners helpen om de subsidiemogelijkheden optimaal te benutten. 
 • De ChristenUnie ziet de rol van de gemeente in het faciliteren van duurzaamheidsfondsen en duurzaamheidsleningen.
 • Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. 
 • Voorkom energiearmoede: Waar aardgas wordt vervangen door duurzame warmte, investeren we direct in isolatie zodat de energierekening omlaag gaat. 
 • Door de groei van elektrische mobiliteit zal de vraag naar laadmogelijkheden toenemen. We breiden de laadinfrastructuur uit en de mogelijkheid om bij je huis te laden.
 • Bij grootschalige energieprojecten moet de omgeving zeggenschap krijgen en kunnen participeren.
 • Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven. 
 • Afval scheiden is de norm. Voor gezinnen met luiers kan een centraal inleverstation een oplossing zijn.
 • Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit. 
 • De gemeente Urk stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk. 
 • Vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van inheemse soorten zoals bij het project “Rondje Eiland Urk”), 
 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt. 
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld.

Zorg

 • De gemeente zet in op zorg via Zorg-in—natura (ZIN) om inwoners zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve rompslomp. Als dat niet kan is een persoonsgebonden budget (pgb) een instrument om toch passende zorg te bieden.
 • De gemeente investeert extra in het structurele overleg met de kerken en betrekt daar professionele organisaties bij, omdat kerken veel ingangen hebben en van groot belang zijn binnen de sociale zorgstructuur van Urk.
 • Een eigen bijdrage mag nooit leiden tot zorgmijding.
 • Zorgverlening moet het gewenste resultaat opleveren voor de inwoner. Middelen moeten zo effectief en efficiënt ingezet worden.
 • Bij zorgverlening moet verder gekeken worden dan alleen het probleem. De vraag achter de vraag en ook in de brede context van het gezin.
 • In overleg met partijen wordt (digitale) laaggeletterdheid aangepakt.
 • We investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen, zoals bijvoorbeeld via inloopvoorziening en/of time out voorziening voor kortdurende opnames.
 • We koesteren het ruime aanbod van mantelzorgers en faciliteren ze, waaronder een respijtvoorziening.
 • Regels en drempels bij aanvragen voor een mantelzorgwoning worden zoveel als mogelijk geminimaliseerd. 
 • Herinvoering van de jaarlijkse vrijwilligersprijs.
 • Bewustwording bij jongeren over het belang van vrijwilligerswerk is belangrijk.
 • Gebouwen en voorzieningen dienen goed toegankelijk te zijn voor inwoners met een beperking.
 • Uitbreiding aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.
 • De ChristenUnie ondersteunt het initiatief om te komen tot een voorziening binnen Beschermd Wonen voor inwoners met een vorm van autisme.
 • Sport en bewegen voor ouderen wordt verder uitgebreid.
 • Ook voor ouderen wordt een preventiemodel uitgewerkt waarin bestaande initiatieven gebundeld worden en nieuwe initiatieven ontwikkeld.
 • De cursus om ouderen meer digitaal vaardig te maken wordt breder aangeboden. 
 • Samen met de PCOB wordt, in het kader van waardig ouder worden, gekeken hoe we ouderenbeleid sterker gestalte kunnen geven.
 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.
 • Activiteiten vanuit de Urker samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten worden gecontinueerd en gefaciliteerd, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
 • Gezien de identiteit en cultuur van Urk, maakt de gemeente zich sterk voor het opvangen van gezinnen en/of statushouders vanwege hun christelijk geloof.
 • Met de nieuwe Wet inburgering kan de gemeente de regie oppakken. Belangrijk om met de juiste aanbieder inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Urker samenleving.
 • De gemeente stimuleert het initiatief Zorgcentrum wat bestemd is voor Noordelijk Flevoland.
 • De ChristenUnie is voor verbreding van de N50, juist ook met het oog op de aanrijtijden naar het ziekenhuis in Zwolle.

Gezin, jeugd en onderwijs

 • Met professionals uit het veld meer bekendheid geven aan preventief (v)echtscheidingsbeleid. Dit beleid verder doorontwikkelen.
 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning zijn laagdrempelig beschikbaar. Verder, naast Centering Pregnancy ook Centering Parenting invoeren.  
 • Er moet een goede link zijn tussen jeugd, scholen, sport, jeugdzorg en gemeente.
 • De afspraken rond de praktijkondersteuning van huisartsen moet doorontwikkeld worden naar de actuele stand van zaken. 
 • Binnen Flevoland wordt uitgegaan van netwerkpleegzorg. Een kind moet zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen blijven, zoals school, familie en/of vriendjes. Uiteraard dient de veiligheid gewaarborgd te worden.
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak (1 gezin, 1 plan, 1 coördinator).
 • Er moet gestreefd worden naar nauwe samenwerking tussen organisaties om dubbel werk en tijdverlies te voorkomen uit oogpunt voor de cliënt.
 • De ChristenUnie wil blijvende aandacht voor voorlichting over digiveiligheid.
 • Hulp aan kwetsbaren mag niet in gevaar komen middels bezuinigingen. Via politieke kanalen en het VNG zal dit onder de aandacht worden gebracht.
 • Binnen de arbeidsregio wordt ingezet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en bedrijfsleven op Urk. 
 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor goede onderwijshuisvesting in de uitbreidingswijken.
 • De ChristenUnie wil blijvend voldoende investeren in schoolmaatschappelijk werk om grotere problematiek te voorkomen.
 • De ChristenUnie vindt het belangrijk de lokale middelen, die voor jeugdzorg en onderwijs bestemd zijn, zo beschikbaar te stellen dat de scholen er die investeringen mee kunnen doen die de ontwikkeling van de leerlingen optimaal ten goede komen.
 • De ChristenUnie wil versterking van het MBO en delen van HBO op met name maritiem gebied naar Urk halen.

Economie, visserij, recreatie en toerisme

 • De gemeente stelt zich op als partner voor ondernemers. Er is structureel overleg met Bedrijvenkring Urk (BKU).
 • Gemeentelijke inkopen doen we op Urk zoveel mogelijk lokaal.
 • Ondersteuning starters en doorgroeiers.
 • Urk ligt excentrisch. Daarom is het goed dat er, samen met onze buurgemeente en de provincie geïnvesteerd wordt in bereikbaarheid en een goede infrastructuur.
 • Lokale economische clusters versterken en uitdragen.
 • Bij aanbestedingen wordt gestreefd naar social return.
 • Voor ondernemers is er één (digitaal) loket, waar men met alle (aan)vragen terecht kan.
 • Urk telt veel ZZP-ers. Ze worden begeleid en praktisch ondersteund. Flex-plekken in publieke ruimten worden opengesteld voor start-ups. Tijdelijk kan dat ook in de oude RABO-bank.
 • Voortgang maken met het aantrekkelijker maken van de bedrijventerreinen door groene ruimten toe te voegen.
 • Stimuleren circulaire economie door een kenniskring die zich richt op het besparen van grondstoffen, energie en het gebruik van elkaars warmte en energie.
 • We gaan aan de slag met het masterplan ‘Hart van Urk’.
 • De ChristenUnie is tegen openstelling van winkels op zondag.
 • Commerciële activiteiten in de publieke ruimte worden op zondag voorkomen.
 • Met de Stichting Urk Promotie (SUP) wordt Urk voor het juiste voetlicht gebracht.
 • Er komt een vernieuwde nota Toerisme en Recreatie.
 • Ontwikkelen van toeristische arrangementen binnen de regio (Waterloopbos, Schokland, Enkhuizen).
 • Inzetten op waterbeleving (ondersteunen initiatieven op het gebied van waterrecreatie).
 • Het ‘rondje Eiland’ zorgt voor een structuurversterking voor onze inwoners en recreanten. Het is het onderzoeken waard of een uitkijktoren, waarvan uit het ‘eiland’ te overzien is, tot de mogelijkheden behoort. De benodigde materialen zijn er grotendeels al.
 • De komende periode krijgt het visserij-experience binnen het museum gestalte.
 • De herinrichting van de haven wordt een aantrekkelijk gebied door vergroening aan te brengen, ruimte voor evenementen (voor jong en oud), beleving en het mogelijk blijven houden van werken in de haven. Een fonteinplein zou daar aan bij kunnen dragen.
 • Medewerking wordt verleend aan het tot stand komen van een natuurbelevingscentrum waarbij samenwerking met zorgpartijen wenselijk is.
 • De gemeente zet zich zoveel mogelijk, in gezamenlijkheid met andere gemeenten en de sector, in om duurzame en innovatieve visserij te stimuleren en mogelijk te maken. 
 • De gemeente houdt bij de ruimtelijke ordening op land en (binnen)water, rekening met de belangen van de vissers en zet in op multifunctioneel gebruik. 
 • Bij de aanleg van kabels, windmolens en energievoorzieningen moet de gemeente de belangen van de vissers behartigen. 
 • De gemeente zet in voor het aantrekken van EU-subsidies voor innovatie en duurzaamheid in de visserijsector.
 • De gemeente onderhoudt warme contacten met de verschillende Nederlandse Europarlementariërs die zich bezighouden met visserij.
 • Port of Urk moet weer de nodige ruimte geven aan de bedrijven, waarbij met de komst van de Maritieme Servicehaven er een boost gegeven kan worden aan de maritieme sector.
 • Koppelen van blauw maritiem onderwijs met de branche en de wetenschap.
 • Maritiem onderwijs op Urk vanaf VMBO tot en met HBO aanbieden. (binnenvaart onderwijs moet een groeiende poot zijn van de school om te kunnen overleven als de visserij minder wordt)
 • Breed maritiem onderwijs (niet alleen visserij) die de maritieme hotspot Urk een bovenregionale uitstraling geeft.

Meedoen op de arbeidsmarkt

 • De ChristenUnie zet in op een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat.
 • Solidariteit komt van twee kanten. Er zijn rechten, maar ook plichten.
 • De gemeente Urk stimuleert vestigingsbeleid voor bedrijven waarvan de werkgelegenheid aansluit bij de plaatselijke behoefte/scholing.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. We creëren werkervaringsplekken en participatiebanen.
 • In samenwerking met het bedrijfsleven wordt gezocht naar voldoende beschutte werkplekken en naar begeleiding vanuit de samenleving.
 • Een gevraagde tegenprestatie moet zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen kennis en talenten van de mensen. Ook mantelzorg telt als tegenprestatie.
 • Het huisvestingsvraagstuk voor arbeidsmigranten wordt de komende periode daadwerkelijk opgelost. De gemeente pakt dit in nauwe samenwerking met de betrokken uitzendbureaus en bedrijven op, met oog voor praktische zaken en zorg voor de mensen.
 • Arbeidsuitbuiting en mensenhandel mag op Urk niet voorkomen. Er komt een loket waar arbeidsmigranten en/of bedrijven terecht kunnen voor meldingen en/of vragen hieromtrent. 
 • Op Urk maken we gebruik van de diensten van Hulp en Steun. Hier is regelmatig contact mee, zodat professionalisering gewaarborgd blijft inzake vroegsignalering en schuldhulpverlening. 
 • Op Urk maken we een plan waarbij werkgevers die te maken hebben met werknemers in schulden, in samenwerking met de gemeente hun werknemer kunnen ondersteunen.
 • De gemeente Urk maakt ook werk van de ondersteuning van ondernemers en ZZP-ers met schulden, door ook voor hen schuldhulp te realiseren en ruimhartige bbz-kredieten aan te bieden. 
 • Bij huurschuld werken we op Urk aan een gezamenlijke oplossing met de woningcorporatie. Op Urk worden gezinnen met kinderen onder de 12 niet uit hun woning gezet. 

Wonen en ruimte

 • Het woonbeleid van de gemeente Urk moet gebaseerd zijn op de actuele vraag, de juiste doelgroepen én op toekomstige ontwikkelingen. 
 • De gemeente ontwikkelt voor Urk een leefbaarheidsbeleid samen met betrokkenen zoals: welzijnswerk, politie, onderwijs, bewoners, corporaties.
 • Bij woningbouw ontwikkeling is bevorderen van de lokale economie één van de uitgangspunten.
 • Herontwikkeling van leegstaande gebouwen (de Skuil).
 • De ChristenUnie is voor een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw.
 • Urk bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken.
 • Betaalbaar starten: Starters moeten op Urk hun wooncarrière kunnen beginnen zonder kruiwagens of achterkamertjes. Eerlijk verdelen is de norm.
 • Urk zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. De starterslening wordt onder de loep genomen en er wordt gezocht naar nieuwe financiële instrumenten.
 • Ruim baan voor onze woningcorporatie (Patrimonium). Naast betaalbare koopwoningen, zijn er ook meer sociale en (lage) middeldure huurwoningen.
 • De gemeente zorgt er samen met de wooncorporatie voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen.
 • Voorkom energiearmoede. Wijken met slecht geïsoleerde huizen (Oude Dorp) en bewoners met lage inkomens moeten niet achteraan, maar vooraan staan bij de energietransitie. Inzet: woonlastenneutraal.
 • Op Urk is er voldoende ruimte voor kinderen om te spelen, in speeltuinen, maar ook in bosjes om hutten te kunnen bouwen en in bomen te klimmen.
 • De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen. Stortbuien kunnen zo beter opgevangen worden, bij hete zomers gaan we zo hittestress tegen.
 • Ontwerp de openbare ruimte op en top toegankelijk.
 • Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan maakt de gemeente met haar inwoners afspraken over de openbare ruimte.
 • Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Opdringerige gebouwen langs zichtlocaties willen we tegengaan. 
 • De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening waarin beschreven staat hoe de participatie van burgers vormgegeven moet worden. 
 • We pleiten voor een goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Vooral: goede ondersteuning voor burgers die niet (zo) digitaal vaardig zijn. 
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte op Urk wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen.
 • De ChristenUnie pleit voor een leefbaarheidsfonds: waaruit de ontwikkeling van leefbare buurten financieel ondersteund wordt.
 • De Witte en Bruine Zandvlakte (beperkt) toegankelijk maken d.m.v. een vlonderpad. Zo beleven de inwoners de natuur die zich binnen de eigen dorpsgrenzen bevindt.

Mobiliteit

Investeren in voetgangers
 • Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daarnaartoe. 
 • Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar ontmoeten.
 • Meer ruimte voor gescheiden wandelpaden op drukke routes
 • We zien de meerwaarde van de Boulevard als wandel- en fietsgebied. Daarom willen we samen met de bevolking onderzoeken hoe we dit kunnen opwaarderen.
Investeren in fietsers
 • Slecht onderhouden fietspaden worden aangepakt. Zo veel mogelijk fietsroutes worden bij sneeuw schoongeveegd.
 • Fietsvriendelijke wijken. De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van het fietsverkeer en richt wijken fiets- en kindvriendelijk in. Er komen sociaal veilige fietsverbindingen die wijken onderling snel verbinden. 
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.
 • Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten komen genoeg fietsenrekken die voldoen aan de normen van Fietsparkeur, zodat fietsen veilig en gebruiksvriendelijk kunnen worden gestald. 
 • De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen bij winkelgebieden en culturele plekken in het Oude Dorp. Zo bevorderen we het fietstoerisme.
Investeren in het Openbaar Vervoer
 • Urk blijft lobbyen bij Rijk en provincie voor investeringen in het OV zoals de buslijnen en de Lelylijn.
 • Nieuwe buslijnen, kort wachten. De gemeente participeert actief bij het opstellen van programma van eisen voor de nieuwe OV-concessie door de provincie en betrekt de gebruikers van het OV daarbij.
 • Binnen 4 jaar zijn alle bushaltes toegankelijk gemaakt voor mensen die minder mobiel zijn, voor zover dit nog niet gebeurd is.
Parkeren
 • Bij nieuwbouw en herstructurering gaan we op Urk parkeren zo veel mogelijk centraal organiseren. 
 • We onderzoeken de mogelijkheden van snelladen op parkeerplaatsen op Urk.
 • Als laden op eigen terrein niet mogelijk is dan is er op Urk binnen een straal van 500 meter een openbare laadmogelijkheid beschikbaar. Het aantal laadpalen wordt uitgebreid en volgt de groei van het aantal elektrische auto’s. 
Verkeersveiligheid en automobiliteit
 • Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig principe: wegen zo inrichten dat voor weggebruikers de maximumsnelheid al duidelijk blijkt uit de weginrichting en zij hun snelheid hieraan aanpassen.
 • Op basis van registratie van de ongevallen brengt de gemeente tenminste elke vier jaar de zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld. 
 • De ChristenUnie pleit voor het weren van grotere vrachtwagens uit het Oude Dorp. 
 • De gemeente zorgt voor veilige loop- en fietsroutes naar de scholen en richt de omgeving van scholen veilig in door schoolzones.
 • De gemeente Urk blijft actief pleiten in alle voorkomende gremia voor de verbreding van de N50.
 • Bereikbaarheid van Urk moet een speerpunt blijven. Verbreding en verlichting van de toegangswegen.
 • Om achterstanden in het onderhoud te voorkomen moet de gemeente werken met actuele onderhoudsplannen voor de wegen en bruggen. Bij onderhoud overlegt de gemeente met externe partijen op het gebied van kabels en leidingen zodat de weg maar een keer ‘open’ hoeft. 
 • Er komt een verkeersplan voor het Oude Dorp waarin eenrichtingsverkeer een logische invulling krijgt, zoals op de Westhavenkade en Oosthavenkade.

Kunst, cultuur en sport

 • Om onze cultuurhistorie via verhalen uit Urk zichtbaar te maken voor onze inwoners en bezoekers komt er een website waar deze verhalen gebundeld worden. Hier borduren we voort op de Urker canon van de Urker Uitgaven. De gemeente blijft de canon subsidiëren, zodat deze onderhouden wordt.
 • Onze culturele infrastructuur vergroten we door de samenwerking binnen de regio te benutten door zitting te nemen in de Stedelijke Cultuurregeling Zwolle en aan te sluiten bij het Flevoprofiel Flevoland.
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen. Kunst en cultuurbeoefening heeft een positieve invloed, doordat een beroep wordt gedaan op je talenten en creativiteit.
 • Samenwerking ouderenorganisaties en cultuurclubs door bijvoorbeeld exposities om generaties te verbinden en in gesprek te raken.
 • De gemeente stimuleert het realiseren van voldoende ruimte voor uitvoeringen en podiumkunsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Urk op de planken’ of Musicalschool Light Up.
 • De komende periode wordt een vervolg gegeven aan een lesprogramma over de Urker historie.
 • De gemeente Urk schaart koorzang onder het lokale culturele erfgoed.
 • De gemeente heeft structureel overleg met het plaatselijk overkoepelend orgaan achter het Cultureel Manifest.
 • Op de haven, boulevard of de dam bij de historische steiger komt een beeldhouwwerk op ware grootte wat kenmerkend is voor ons vissersdorp.
 • De ChristenUnie wil dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een gevelfonds om historische of beeldbepalende gevels hun elan terug te geven. 
 • De vlakke bestrating, zoals bijvoorbeeld aan het begin van de Torenstraat, de Vuurtorenstraat enz., wordt in het Oude Dorp verder toegepast. Dit verhoogt de beleving.
 • De gemeente houdt, in nauwe samenwerking met onze lokale deskundigen, regie op archeologische vondsten op Urk. 
 • Onderzoeken wenselijkheid zelfstandigheid Museum ‘Het Oude Raadhuis’.
 • De ChristenUnie is voorstander van evenementen in het dorp en op de haven, zoals ‘Urk in Wintersferen’, theatervoorstelling ‘Eiland in de Verte’, ‘Fishfoodfestival’ en andere positieve ideeën, zoals bijvoorbeeld een schaatsbaan op de haven met rondom een winterdorp.
 • Inzet op zichtbaarheid en behoud van immaterieel erfgoed, zoals klederdracht, taal en ambachten.
 • Cultuureducatie; binnen primair onderwijs toegankelijkheid van kunst en cultuur vergroten.
 • De gemeente gaat, conform de raadsbreed aangenomen motie, onderzoeken hoe en wanneer het mogelijk is om een partnerschap met een gemeente in Israël aan te gaan.
 • De gemeente onderhoudt en stimuleert verder de banden met Adi Negev.
 • In de Zeeheldenwijk komen ruim voldoende beweegplekken en –routes in de openbare ruimte. 
 • De nieuwe sporthal in de Zeeheldenwijk moet een volwaardige sporthal zijn die ook geschikt is voor vernieuwende sportactiviteiten.
 • Er komen pumptrackbanen!, geschikt voor alle fiets- en skatesporten.
 • Voor de ouderen ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
 • De gemeente zorgt voldoende speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking
 • Er is blijvende aandacht voor de uitvoering van het sportakkoord.
 • De gemeente Urk ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds weet te vinden;
 • De grote singel uitbreiden voor o.a. de hengelsportverening. 
 • De ruiterpaden in het Urkerbos moeten hersteld en uitgebreid worden. 
 • Verharding en verlichting is noodzakelijk voor de toegangsweg door het bos naar de sportvelden.
 • Er moet een integrale visie komen voor het Urkerbos.
 • Het gemeentelijk sportpark aan de Vormtweg wordt toekomstbestendig gemaakt. 
 • De gemeente stimuleert het initiatief van SV Urk inzake een nieuwe tribune met o.a. een kantine en businessruimte.
 • De sportboulevard wordt verder ingevuld met verschillende disciplines en aanpassingen, zoals verharding van de paden en verlichting.