Kansen Waterstof Noordoostpolder en Urk

Website Kopje Auke.jpg16-12-2022 15:47 16-12-2022 15:47

Meer dan 20 Flevolandse partijen hebben hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen te werken aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Met deze verklaring willen de partijen aan de slag om waterstof in te zetten als middel om de energietransitie in Flevoland verder te helpen. De provincie Flevoland ondersteunt de intentieverklaring en tekende ook mee. Ook de gemeenteraad van Noordoostpolder heeft een stevige ambitie. De gemeenteraad ziet goede kansen voor een waterstoffabriek in de Noordoostpolder. Een amendement van die strekking werd door alle partijen omarmd. De polder als spil in de Europese handel in waterstof. Daarnaast werd in het amendement de haven van Urk expliciet genoemd. Reden voor ChristenUnie Urk om op tijd te acteren in deze ontwikkeling en onderstaande motie in te dienen die, gesteund door SGP, HVU, CDA, GB en PVV, werd aangenomen.

Onderwerp: Kansen waterstof voor Noordelijk Flevoland

De raad van de gemeente Urk, in vergadering bijeen op 15 december 2022;

Overwegende dat

 • het kabinet een klimaat- en transitiefonds van €35 miljard voor de komende 10 jaar in het leven heeft geroepen;
 • dit geld bedoeld is om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen;[1]
 • meer dan 20 bedrijven en instellingen onlangs een intentieverklaring hebben ondertekend om het gebruik van waterstof in Flevoland een stevige impuls te geven;

Constaterende dat

 • er grote kansen in Nederland liggen om een spil te worden in de Europese handel in waterstof;
 • Noordoostpolder een belangrijke rol wil spelen in de productie van (groene) waterstof door de aanwezigheid van wind- en zonne-energie en de haven van Urk in een amendement heeft genoemd;
 • de haven van Urk inderdaad potentie heeft voor vervoer over water en de centrale ligging in Nederland een significant voordeel oplevert;
 • deze ontwikkeling kan meewerken aan de diversificatie van de lokale economie;
 • deze ontwikkeling ook gevolgen kan hebben die we nu nog niet kunnen overzien;

roept het college op:

 • om in overleg met de Noordoostpolder te onderzoeken wat voor consequenties de aangenomen strategie voor Urk en de haven van Urk kan hebben;
 • om bij een positieve uitkomst samen met de gemeente Noordoostpolder te werken aan een visie voor beide gemeenten m.b.t. de mogelijkheden voor productie en logistiek van groene waterstof;
 • de uitkomsten hiervan te delen met de gemeenteraad;

 en gaat over tot de orde van de dag,

Fracties ChristenUnie , CDA, SGP, HVU, GB en PVV      [1] Waterstof als energiedrager is één van de grote beloftes voor een succesvolle energietransitie én de Nederlandse economie. Waterstoftechnologie heeft de potentie om een zeer belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Dat blijkt uit het FME-rapport 'Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie' dat FME in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft uitgevoerd. Ons land heeft het potentieel een waterstofhub te worden. "Nederland kan koploper worden bij het produceren, gebruiken en exporteren van waterstof en heeft daartoe een goede uitgangspositie … Waterstof kan niet alleen helpen onze ambitieuze klimaatdoelen te halen, maar ook een bijdrage leveren aan duurzame economische groei en het scheppen van banen."

 

« Terug