Regie over budgetrecht

Website Kopje Meindert.jpgvrijdag 16 december 2022 16:47

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. De begroting is dan ook voor ieder raadslid van belang. 

Vinger aan de pols
Door het jaar heen houdt de gemeenteraad een vinger aan de pols. De gemeenteraad van Urk vraagt om een aantal tussentijdse rapportages over de uitwerking van de begroting. Hierover maken raad en college afspraken. En daar zit nou net de crux. In de tweede tussenrapportage (december 2022) heeft het college twee kredieten voorgesteld, namelijk de pumptrackbaan (150.000,-) en de "Verhoging krediet Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken" (€ 65.000.). Echter, onderbouwing van deze kredieten ontbreekt. De ChristenUnie vindt het niet goed wanneer kredieten via een tussenrapportage, zonder voorstel of onderbouwing, worden vastgesteld. Dat is niet bevorderlijk voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Daarnaast moeten we met de uitkomst van de tussenrapportage niet in de juichstand gaan staan. Fractievoorzitter Meindert Bakker:

De positieve uitkomst van de tussenrapportage is nog geen reden voor een juichstemming. We moeten prudent en voorzichtig met de financiën blijven omgaan, want er liggen nog grote uitdagingen voor ons.

Amendement
De ChristenUnie heeft een amendement ingediend op het raadsvoorstel voor de tweede tussenrapportage, om zodoende de controlerende rol terug te nemen naar de raad. Het college moet verplicht met een onderbouwing voor de kredieten komen. Dit amendement werd gesteund door SGP, HVU, CDA, GB en PVV. Wethouder Middelkoop beloofde in het nieuwe jaar met suggesties te komen voor een andere afhandeling van de tussenrapportage. 

Tekst Amendement
De raad van de gemeente Urk, in vergadering bijeen d.d. 15 december 2022, gehoord de beraadslagingen, 

Overwegende dat

de raad van Urk in eerdere vergaderingen heeft aangegeven haar controlerende rol bij kredieten en projecten beter te willen borgen;

wijzigt de tekst in het raadsvoorstel “2e Tussenrapportage” behorend bij het besluit agendapunt 11.4 als volgt:

Aan het raadsvoorstel wordt onderdeel 2c toegevoegd:

Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2022;
2. Twee kredieten beschikbaar te stellen:
   a. Krediet aanleg pumptrackbaan € 150.000;
   b. Verhoging krediet Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken € 65.000.
   c. Synchroon met de uitvoering de onderbouwing van de kredieten zoals genoemd in 2a en 2b schriftelijk aan de raad te doen  toekomen.
3. Het positieve resultaat van T2 (€ 2.595.562) verantwoorden op de post resultaat na bestemming;
4. De structurele negatieve doorwerking van T2 voor de jaren 2023 en verder te verwerken in 2023.                                                                             

en gaat over tot de orde van de dag. 

« Terug

Reacties op 'Regie over budgetrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.