Algemene Beschouwingen 2020

Algemene Beschouwingen 2020.pngzaterdag 26 september 2020 12:07

“Volle kracht vooruit”. Dat waren de eerste woorden van mijn bijdrage vorig jaar. Hoe anders is het dit jaar! De coronacrisis heeft de wereld stil gezet en onze hele samenleving ondersteboven geworpen. Opnieuw hebben we geleerd dat ons leven niet maakbaar is. Tegelijkertijd zagen we hoe naastenliefde en het omzien naar elkaar groeiden. De koning zei het terecht in de Troonrede: het is belangrijk om echt aandacht te hebben voor elkaar. Bovenal hebben we ervaren dat het heimwee naar de kerk ons bepaalde bij die treffende woorden van Augustinus: in God alleen vinden we echte rust.
--Hieronder de video van de algemene beschouwingen. De tekst loopt door onder de video.--

Urk bestuurt
Voorzitter, laat ik beginnen met een compliment. Als ChristenUnie hebben we, samen met o.a. het CDA, vaak gepleit voor het maken van een lange-termijn agenda, zodat we als raad beter kunnen anticiperen. We zijn dan ook verheugd dat daar nu grote stappen in zijn gezet. Maar nu moet er wel doorgepakt worden. Diverse datums missen of zijn niet meer relevant vanwege de coronacrisis. Graag zien we dat aangepast.

Ook onze complimenten voor het feit dat de gemeente voortvarend te werk is gegaan met de visie “Urk Groeit”. Dat het plaatselijk leeft, hebben we tijdens de avond van SCAB Skoel gezien. “Make Noord-Nederland great again” zei Gert Jan Segers vorige week. Daarop wil ik graag aanhaken met: “Make Noordelijk Flevoland great again!” Hoe gaat het college dat invullen en wat loopt er op dit moment al? Hoe kunnen we als Noordelijk Flevoland ook aanhaken bij de aandacht die er nu is voor Noord-Nederland?
Er zijn echter ook aandachtspunten: de personele bezetting van onze ambtelijke dienst bijvoorbeeld, dient mee te groeien met de gemeente. Dat is één van de speerpunten van het organisatieadvies. Hoe staat het nu met de werving? En hoever zijn we trouwens met de implementatie van het organisatieadvies?

Voorzitter, nu we in een andere fase van de coronacrisis zitten, vraagt dat van ons om te evalueren, vooruit te kijken en ook keuzes te maken. Wat heeft de coronacrisis Urk gekost? Zijn wij ambtelijk voorbereid op een tweede golf? Kunnen wij een tweede golf financieel aan? Hebben we oog voor gezinnen die het nu al moeilijk hebben? Is Urk voorbereid op een groei van het aantal clienten in de schuldhulpverleining? En houdt het college ons proactief op de hoogte wanneer er financiële keuzes gemaakt moeten worden? Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente juist nu de vinger aan de pols houden en goed op de portemonnee passen. Dus verstandig en doelmatig investeren.

Urk Woont
De woningmarkt op Urk staat onder druk. Voor starters is het op het moment moeilijk een plekje te bemachtigen. De ChristenUnie laat het er niet bij zitten en knokt voor hun kansen, maar ook voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar wonen voor iedereen. In het besef dat bouwen zo veel meer is dan stenen stapelen. Dat er meer huizen gebouwd moeten worden, maar dat het mantra bouwen, bouwen, bouwen te kort schiet in een gemeente die we leefbaar willen houden. Dat niet de principes van de markt leidend dienen te zijn, maar wat mensen en buurten nodig hebben.
Voorzitter, we moeten ons blijven inzetten voor het betaalbaar en leefbaar houden van ons dorp. Laat daarom voor de Zeeheldenwijk gelden: woningen zijn geen winstfabrieken. Het is straks de kunst de juiste prikkels uit te delen, de verkeerde te verminderen en waar nodig stevig te reguleren, zodat woongenot en betaalbaarheid hand in hand gaan in een moderne, groene wijk. Hoe denkt het college dit gestalte te geven? 

Urk werkt
Een belangrijk deel van het geld van de regiodeal, gaat naar Urk. Het doel is het versterken van de maritieme positie van Urk en een oplossing te bieden voor de IJsselmeervisserij die in de knel zit. Onze eerste vraag is dan ook: heeft het college een beeld hoe het geld richting de IJsselmeervissers wordt besteed? En welke rol kan de gemeente spelen voor deze sector? Urk heeft een wethouder voor de visserij, maar hebben we ook een beleidsplan visserij? En hoe staat het met de verdere ontwikkeling van de regiodeal en de MSNF?

Voorzitter, Tjibbe Joustra heeft vorige week zijn advies over de relatie tussen visserij en het Noordzeeoverleg aan LNV-minister Schouten verzonden. Daarin staan de concrete oproepen om de versnippering in de belangenbehartiging te stoppen en om als sector eensgezind weer aan het Noorzee-overleg deel te nemen. Dit rapport gaat ook naar de Tweede Kamer. Onze raad heeft zich hier in het verleden ook al duidelijk over uitgesproken. In hoeverre kan ons college hier nog een rol in spelen?
Dan de Urker visverwerkers. Zij zijn een booming business. Toch maken ze zich grote zorgen over de inperking van de visvangst. Hoe kan de gemeente hierin acteren?
Voorzitter, de Urker industrie is momenteel afhankelijk van arbeidsmigranten, maar huisvesting is nog altijd een punt van zorg. Vorig jaar hebben we voor deze kwestie ook aandacht gevraagd en een motie ingediend. Wat is de status van deze motie?
Naast het feit dat Urk een maritiem centrum is, zijn we dankbaar voor de steeds meer differentiërende arbeidsmarkt. Naast de aandacht voor visserij moeten we ook hier blijvend aandacht aan besteden.
Tenslotte: heeft de gemeente ook inzichtelijk wat de coronacrisis voor gevolgen heeft voor de Urker economie en werkgelegenheid?

Urk leeft
Voorzitter, het afvalbeleid hebben we als college, ambtelijk apparaat en gemeenteraad, gezamenlijk ingezet. Misschien schoorvoetend, misschien met een skriebel bientjen. Maar hoe geweldig is het dan om te zien hoe voortvarend onze bevolking dit heeft opgepikt? Nu al zien we een besparing van meer dan 500 ton op het restafval. Dit is wat ons betreft een groot compliment waard. Gaat het college de resultaten ook uitgebreid communiceren richting de bevolking? Nog uitdrukkelijker is het straks te zien in de korting en de besparing op de afvalstoffenheffing die nu voorzichtig wordt ingezet. Maar wat is de status van het afvalbeleid voor het Oude Dorp?

Urk Durft
Voorzitter, dan de sportboulevard. Mede op initiatief van de ChristenUnie is een visie opgesteld waar we van harte achter staan. Het gaat uit van een mooie stip aan de horizon. Hoever zijn we nu in deze visie? 

We zijn ontzettend blij met het project Durf! Kan de wethouder ons vertellen hoe dit project verder gestalte gaat krijgen? Hoe wordt de verbinding gemaakt tussen onderwijs, zorg, sport en cultuur? En hoe gaat het met de implementatie van de drie thema’s ouderbetrokkenheid, preventie en handhaving?
Vanuit de hulpverlenings- en preventiehoek bereiken ons berichten dat ook op Urk de drug 3M een hype is. Als ChristenUnie maken we ons daar zorgen over. Kent de wethouder deze berichten en zijn hier al gegevens over bekend?

Urk straalt en bruist
Voorzitter, op het gebied van cultuur en toerisme zijn we het afgelopen jaar een paar mooie zaken gerealiseerd. Ik noem de Tourist Info, het Palenscherm, de Stormbal, … Daar zijn we blij mee. Maar hoever zijn we als het gaat om lesmateriaal over Urk en haar geschiedenis? Gaat het college daar al mee aan de slag?

Het project de Parel Oppoetsen heeft met de voltooiïng van het Strandpaviljoen een prachtig besluit, maar hoe staat het met een hotel op Urk? Als ChristenUnie vinden we de realisatie van een hotel op Urk een welkome, economische impuls. En wat gaan we doen met de invulling van het havengebied? Wanneer komt daar de visie op?

Ook wil ik de Urker evenementen nog noemen. Door de coronacrisis zijn deze hard getroffen. Heeft het college contact met organisatoren? En stelt de gemeente zich klantgericht en behulpzaam op bij de aanvragen? 

Voorzitter, als gemeente hebben we de ambitie voor een randweg. Is het ook de ambitie om daar in de toekomst de buslijn van gebruik te laten maken? En is het ook een optie om dan een bushalte te plaatsen aan de Staartweg? We hebben daar tenslotte grond.

Urk zorgt
Dan de pleegzorg. Iets wat op Urk sterk leeft en waar veel Urkers een groot hart voor hebben. Over ruim een jaar wordt het woonplaatsbeginsel aangepast. Betekent dit ook iets voor de visie op pleegzorg? Het is goed daar op tijd over na te denken. Als bekend is wat het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt, betekent dit wellicht ook iets voor de kosten van het sociaal domein, is daar al zicht op? En heeft dit dan ook weer consequenties voor compensatie vanuit de regio?
Voorzitter, zijn er al ontwikkelingen of resultaten bekend van de regionale zorgtafel? We willen graag de juiste zorg zo dichtbij mogelijk en dat krachten gebundeld worden. Hoe zorgt de gemeente Urk ervoor om dit plaatselijk steeds beter handen en voeten te geven?

Urk veilig
Eerst maar eens de jeugdhonken. We zijn het college erkentelijk voor het ingezette beleid, maar wat ons betreft houdt de burgemeester strak de vinger aan de pols betreffende de handhaving. Berichten van wangedrag of alcoholgebruik door minderjarigen moeten tot het verleden behoren. Maar ook als het gaat om het organiseren van feestjes waarbij coronaregels massaal worden overtreden. Uitbreiding van de BOA’s juichen we toe en wat ons betreft pleiten we als gemeente voor meer zichtbare politie. Ook in het weekend. Hoe staat het nu met onze handhavingscapaciteit? En hoe moeten we de verhouding zien boa’s, politie en toezichthouders? Voldoen we al aan het Handhavingsuitvoeringsprogramma? En zijn we voorbereid op de uitvoering van de wet BIBOB? We dienen in ieder geval een motie in voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit.

Voorzitter, in het verleden hebben we gepleit voor vuurwerkvrije zones. Kunnen we hier al een proef mee verwachten?

Verder is de ChristenUnie groot voorstander van een verlicht en veilig bestraat fietspad door het Urkerbos. Zodat onze jonge voetballertjes en recreanten overdag en ’s avonds veilig door het bos kunnen. We zullen daar een motie over indienen.

Tenslotte
Voorzitter, u moest als burgemeester uw rol vervullen in een gemeenschap die een stormachtig jaar beleefde. Daar bedanken we u oprecht voor. Voor u en voor ons allen wil ik graag afsluiten met de tekst uit een prachtig lied van Sela:

Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,            
U blijft ons met Uw liefde dragen,
U die alles overziet.   

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.

College, ambtelijke dienst en gemeenteraad wensen wij van harte Gods zegen toe!

ChristenUnie Urk

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.