Motie steun kottervisserij

Motie Kottervisserij (1080 x 1080 px).jpgvrijdag 20 mei 2022 22:31

Urker vissers moeten zo snel mogelijk een brandstofcompensatie van het Rijk krijgen. Een motie met die strekking is donderdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Urk. Het college van burgemeester en wethouders moet van de raad zo snel mogelijk met de minister om tafel.

Vanwege de hoge brandstofprijzen is het voor veel Urker kotters niet rendabel om uit te varen. CDA, SGP, ChristenUnie en Gemeentebelangen maken zich daar zorgen over en dienden een motie in. Als er niets wordt gedaan, komt er een koude sanering in de voor Urk traditioneel belangrijke sector en gaat een groot aantal visserijbedrijven failliet, waarschuwen de partijen. 

Motie Gemeenteraad

Onderwerp: Noodsituatie kottervisserij

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 19 mei 2022,

Constaterende dat:

  • Het verdienmodel van de kottervloot onder grote druk staat door de torenhoge brandstofprijzen;
  • Veel kotters deze periode voor de kant liggen omdat uitvaren niet langer rendabel is;
  • Al diverse schepen te koop staan of al verkocht zijn;
  • Aanverwante sectoren zoals handel/verwerking en visafslagen gevoelig geraakt worden,

Overwegende dat:

Van mening zijnde dat:

  • Belangenbehartiging op dit punt primair een zaak van de visserijsector zelf is, maar dat de grote sociaal-economische belangen voor Urk daarnaast om een actieve inzet van het gemeentebestuur vraagt,

Verzoekt het college:

  • Om ten spoedigste contact op te nemen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om er zorg voor te dragen dat vissers aanspraak kunnen maken op brandstofcompensatie,

Verzoekt de raadsfracties:

  • Deze situatie blijvend onder de aandacht te brengen van hun vertegenwoordigers in Den Haag en Brussel (dan wel van de fracties waarmee zij zich verwant voelen) en hen te verzoeken er bij de minister/ het kabinet op aan te dringen om snel actie te ondernemen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Fractie SGP Fractie CU

« Terug

Reacties op 'Motie steun kottervisserij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.