Burgerkracht

GI0136CE3.1donderdag 04 oktober 2018 11:17

Dat de inwoners van Urk direct invloed kunnen uitoefenen, bewijzen de bewoners aan de Kotter te Urk. Zij lichtten ons voor de zomer van 2018 in over een gevaarlijke fietsoversteekplaats aan de Kotter. Daar hebben we als fractie van de ChristenUnie gelijk werk van gemaakt. En dat heeft resultaat opgeleverd. Zie de video en onderstaande ingediende motie.

Motie Gemeenteraad

Onderwerp: Fietsoversteekplaats Kotter

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 4 oktober2018;

overwegende,

  • dat zich aan de Kotter een fietsoversteekplaats bevindt, die voor bestuurders op de weg niet duidelijk is door het missen van bebording, drempels en zichtontnemende parkeerplaatsen;
  • dat als gevolg daarvan zich diverse aanrijdingen en bijna-ongelukken hebben voorgedaan;
  • dat reeds in 2016 door de bewoners actie is gevoerd en door de gemeente is toegezegd: 
  1. kritisch te zullen kijken naar de plek waar het fietspad de Kotter kruist;
  2. te komen tot het plaatsen van waarschuwingsborden en een drempel;
  3. de wijk tot 30 km-zone te maken (zie Urkerland 08-07-2016);

van mening zijnde,

  • dat de fietsoversteekplaats aan de Kotter onduidelijk en gevaarlijk is en derhalve nu echt aangepast moet worden;

roept het college op:

  • zich in te spannen om dekking te zoeken voor het veiliger maken van de fietsoversteekplaats aan de Kotter met een drempel, bebording en een duidelijke 30 km-zonering;
  • bovengenoemde aanpassingen in het kader van de veiligheid binnen 6 maanden middels een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen;
  • er naar te streven dat deze aanpassingen binnen 12 maanden daadwerkelijk zijn gerealiseerd;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie ChristenUnie.

Motie unaniem aangenomen!                                             

« Terug

Reacties op 'Burgerkracht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.