Algemene beschouwingen 2018

Logo gemeente Urkdonderdag 05 juli 2018 16:00

Urk, juli 2018

Voorzitter,

 “Mit Eenkanger” is de titel van het coalitieakkoord. Uitgaan van de eigen mogelijkheden van de inwoners van Urk, maar tegelijkertijd ook gebruik maken van de gebundelde kracht. Daar zijn we als Urk groot mee geworden. “Mit Eenkanger” zegt ons ook dat we moeten uitspreken dat we het juist niet alleen kunnen. Dan mogen we weten dat wij een God en Vader hebben die ons leiden wil. Met Zijn Woord geeft hij ons het vaste kompas voor ons leven.

Urk bestuurt
“Mit Eenkanger” betekent ook dat de overheid naast de burger staat. Dat houdt in: zoveel mogelijk de burger betrekken bij het lokaal beleid. Een uitdaging voor het college, hoe gaat zij dat concreet maken?

Een eerste aanzet daarvoor is wat ons betreft het ruimer maken van de openingstijden van het gemeentehuis. Daar zullen we als gehele raad een motie voor indienen.

Wat we ook belangrijk vinden is het inzichtelijk en transparant maken van de gemeentelijke financiën. Zowel voor inwoners als raadsleden. Een visuele weergave in de vorm van een “Jaarrekening in één oogopslag”  kan daar een mooie vorm voor zijn. We zullen ook dat middels een motie aan de raad voorleggen. Jaarrekening in 1 oogopslag

Begrijpen wij nu juist uit de kadernota dat er een voorzet wordt gedaan om extra ruimte te creëren voor onze ambtenaren? Wat wordt hiermee precies bedoeld? 

Urk werkt
Dat we gezegend zijn als dorp mag blijken uit de ontwikkelingen in de economie. De uitbreiding van Urk en nieuwe industriegrond, die hard nodig is, liggen in het verschiet. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Het moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven om zich hier te vestigen. Dat begint met een proactieve, servicegerichte rode-loper-benadering. “Een pessimist ziet een probleem in elke mogelijkheid. Een optimist een mogelijkheid in elk probleem.”zei Winston Churchill. Die cultuur van denken in mogelijkheden moet zo snel mogelijk gemeengoed zijn in dit huis. Daarom zullen we ook hiervoor een motie indienen. Belangrijk is ook dat de gemeente inzet op een goede aansluiting tussen onderwijs en het werkveld. Dat kan door het stimuleren van stages en traineeships. Wat ons betreft wordt daar zo snel mogelijk werk van gemaakt in overleg met het bedrijfsleven. 

Een project wat onze speciale aandacht vraagt is Windpark Blauw. Nog steeds zijn we teleurgesteld over wat ons als dorp is aangedaan wat betreft het plaatsen van windmolens. Met windpark Blauw komt alweer het volgende project met effect op ons dorp en onze IJsselmeervissers in het bijzonder af. We weten dat dit heel erg gaat worden. Het toppunt van landschapsvervuiling van Urk. Het is onvoorstelbaar dat de provincie en de rijksoverheid met veel poeha Urk tot beschermd dorpsgezicht uitriepen en dat vooral de skyline in tact moest blijven. Wat is hier van terecht gekomen? Nogmaals voorzitter, het gaat met de komst van windpark Blauw allemaal nog erger worden. In de media hebben wij vernomen dat wij niet de enige met bezwaren zijn. 
We weten dat het college niets te verwijten valt, maar als fractie roepen wij u toch op om hierin een tweesporenbeleid te volgen: blijf strijden om de nadelen voor ons dorp zoveel mogelijk te beperken. Kijk of u hierin wellicht samen kunt optrekken met de verschillende partijen. Aan de andere kant moeten we echter ook onze knopen tellen; als het dan uiteindelijk echt niet anders kan, span u er dan voor in om zoveel mogelijk voordelen uit dit project te slepen.

Voorzitter en dan de frustratie die al jaren onder de bevolking leeft:  de kwetsbare bereikbaarheid van het industrieterrein over twee bruggen. Ook deze week stonden ze weer open onder de kost. Toch maar weer brugwachters op Urk? En dan het liefst een Urker, want die gaat onder de kost naar huis! 

Urk leeft
Nog steeds wil een Urker op Urk blijven wonen. Dat is geweldig, maar zorgt ook voor uitdagingen. De uitdaging nu is de groei van Urk tijdig te faciliteren in de Schokkerhoek. Daar moet het college intensief mee bezig blijven.  Bij wonen hoort onlosmakelijk woongenot. In de nieuwe wijken waar veelal jonge gezinnen wonen, moet oog blijven voor spelende kinderen. Wat ons betreft begint dat met een speelterrein bij de Harmpje Visserschool. Zo onstaat zowel voor deze snelgroeiende school als voor de buurt een mooi en aaneengesloten speelgebied. Hoe ver zijn we met de plannen hiervoor?  

Laten we echter ook het rentmeesterschap niet vergeten. Duurzaam bouwen heeft niet alleen de toekomst, maar wordt ook steeds meer vanuit de overheid in regelgeving opgelegd. De ChristenUnie is vanaf het begin heel duidelijk geweest; wanneer we hierin kunnen samenwerken met het plaatselijke bedrijfsleven moeten we dat vooral doen. Vooral als zij met goede initiatieven komen, bijvoorbeeld op het gebied van restwarmte. Dit punt is verschillende keren aan de orde geweest, wat is de actuele stand van zaken? Gaan we dit concreet toepassen in Schokkerhoek of niet?

Urk beweegt
Voorzitter, dan de sportboulevard. Mede op initiatief van de ChristenUnie is een visie opgesteld waar we van harte achter staan. Het gaat uit van een mooie stip aan de horizon. We kunnen en gaan niet alles tegelijk realiseren, maar het gaat er wel komen. De verlichting naar het watervalletje is al gerealiseerd en de overgangen op de dijk staan in het coalitieakkoord. Zo gaan we stukje bij beetje van visie naar realiteit. U hebt de ChristenUnie vaker horen zeggen: visie vergt geduld. En dat hebben we als het moet. Toch zijn we wel benieuwd naar de huidige stand. Kan het college ons daar al een inkijkje in geven? Hoever staat het bijvoorbeeld met de verlichting langs de dijk?

Voorzitter, we willen graag het speelbos verplaatsen en in eigen handen hebben. Kan de wethouder hier al wat meer over vertellen, is er bijvoorbeeld al een locatie? 

Urk straalt en bruist
In deze periode bestaat Urk 1050 jaar. Een rijke historie die Urk zo aantrekkelijk maakt. Er is dan ook al veel gedaan om onze cultuurhistorie te bewaren danwel te versterken. 

Maar heeft het college voldoende oog en beleid voor het behouden van unieke objecten zoals ‘de timmerschuur van Hagedoorn’ of authentieke visserswoningen? 

We zien er als ChristenUnie ook naar uit dat de rest van het palenscherm wordt aangepakt. 

De ChristenUnie zou graag zien dat het college slagen gaat maken op het gebied van lesmaterialen voor scholen en het instellen van de erfgoedcommissie. Nog sterker zien we uit naar een gedegen cultuurnota. Heeft het college al een idee wanneer de raad deze kan verwachten? We hebben tijdens de ginkiestocht van Erfgoed Urk interessante input gehoord. Ideeën zijn er genoeg. Is het daarom niet verstandig om een lange termijn agenda bij de cultuurnota te voegen, zodat we als Raad weten wanneer wat aan de orde komt? 

Voorzitter we willen ook uitdrukkelijk het werk noemen wat door vrijwilligers allemaal gedaan wordt. Urkerdag, klederdrachtcommissie, de botterschuur het cultuur-eus. Allemaal mensen die onze cultuur en geschiedenis in stand willen houden en bewaren. Daar zijn wij als ChristenUnie dankbaar voor. Wat ons betreft delen we ook een dikke pluim uit naar alle mooie evenementen op Urk: Zingen in de Zomer, Urk in Wintersferen, Visfoodfestival, Obstacle Challenge, Windmolenloop … teveel om op te noemen. Laten we al die vrijwilligers en organisatoren koesteren. De ChristenUnie is daarom ook nieuwsgierig naar de Oranjevereniging. Hoever zijn we in het proces voor deze vereniging?

Voorzitter, de ChristenUnie is een warm voorstander van een servicegericht evenementenloket. Laat 1 ambtenaar de regie houden op aanvragen voor evenementen, waarbij service en ondersteuning de leidraad zijn. Wanneer kan dit concreet gemaakt worden?

Urk zorgt
Het gaat beter met de gemeentelijke financiën. Toch moeten we uitkijken om de teugels niet  te veel te laten vieren en de dag te plukken. De ChristenUnie zit zo niet in elkaar.

Er blijven zorgen voor de toekomst, ook als het gaat om de bekostiging van het sociaal domein. We zien dat op termijn hier structureel minder geld wordt ontvangen, vandaar dat we vinden dat het huidige overschot op het sociaal domein gereserveerd moet blijven voor het sociaal domein. Dat is heel verstandig en toekomstbestendig. We zijn ontzettend blij met de pilot van het IJslands preventiemodel. Daar zullen vast mooie dingen gaan gebeuren, maar er zijn ook uitdagingen. Vooral als het gaat om de verbinding tussen sociaal domein, cultuur en sport. Wat kunnen we verwachten de komende tijd? En hoe gaat het college er werk van maken dat jongeren onder de 18 geen alcohol kunnen kopen? Met 8000 jongeren onder de 18 jaar hebben we op Urk ook heel veel positieve jeugd. Het merendeel zelfs. Dat geeft hoop voor een gezond en positief Urk.

Een belangrijk punt voor ons zijn ook de eenpersoonshuishoudens. Hoe zorgen we ervoor dat alleengaanden mee kunnen blijven doen in financieel en sociaal opzicht? En is er ook oog voor hun woonbehoeftes straks?

Manifest ‘Waardig ouder worden’ is opgenomen in ons coalitieakkoord. Hoe gaat ons college de komende jaren handen en voeten geven aan dit manifest?

Al enige jaren vraagt de ChristenUnie om beleid voor een goed dekkend systeem voor de AED. Landelijk zien we hier veel aandacht voor, wat gaan ons college op Urk hiermee doen? 

Urk veilig
Voorzitter, dan even over de jeugdhonken. We zijn de wethouder dankbaar voor het ingezette beleid. Nu is het wat de ChristenUnie betreft tijd voor strakke handhaving. Berichten van wangedrag of alcoholgebruik door minderjarigen moeten tot het verleden behoren. Uitbreiding van de algehele handhavingscapaciteit juichen we toe en wat ons betreft pleiten we als gemeente voor meer zichtbare politie. Ook in het weekend. We zien uit naar de evaluatie, wij vragen ons wel af in welke vorm en met welke partijen deze evaluatie wordt uitgevoerd.

Urk is de minst diverse gemeente van Nederland. Maar dat betekent niet dat radicalisering onze gemeente automatisch voorbij gaat. Graag zien we dat het college deze raadsperiode nog werk maakt om integraal beleid op te stellen voor het tegengaan van radicalisering. Niet omdat angst onze leidraad is, integendeel, maar preventiebeleid kan ons wel helpen ongewenste situaties te voorkomen.

Voorzitter, het Westgat wordt opgeknapt, deels met subsidie van Flevoland. Moeten we als gemeente hier ook geld voor reserveren? Wat is de visie op het Westgat? In de kadernota lezen wij ook over een eventuele verhuizing van de brandweer? Trouwens, wat dit laatste betreft: missen wij niet wat informatie?

Veiligheid is ook belangrijk in het verkeer. Een wens van de ChristenUnie zijn de verlichte zebrapaden. Vandaar een klein kadootje namens ons als constante reminder voor het college (overhandigen). Wat ons betreft starten we met 1 zebrapad waar de veiligheid het meest in het gedrang is.

Tenslotte
Voorzitter, de crisis is voorbij en dat betekent volop kansen voor onze economie, voor onze gemeente en onze inwoners. Dat betekent hopelijk ook uitzicht op meer financiële ruimte. Mede dankzij de inzet van de vorige gemeenteraad en college, dat mag genoemd worden. We scharen ons achter de kadernota en de voorstellen die het college heeft gedaan. De toekomst echter is altijd onzeker. Wat we vandaag beslissen kan morgen anders zijn. Maar we weten dat er één is die alle dingen in Zijn hand heeft. De uitkomst van de geschiedenis staat vast: Gods Koninkrijk zal zegevieren. Naar dat vergezicht zijn we op reis en in de tussentijd mogen we hier onze arbeid verrichten. Bij al het werk wat wacht wil de ChristenUnie het college, de ambtelijke dienst, maar ook de gehele raad veel zegen wensen.

ChristenUnie Urk

 

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.