Algemene Beschouwingen 2024

Website Kopje Meindert.pngvrijdag 28 juni 2024 20:24

“Vaarwel, mijn Zuiderzee; de wielen der gemalen,
Zij went’len dreunend aanstonds, dag en nacht
En rusten niet, aleer gij drooggemalen,
Al bloeiend in cultuur zult zijn gebracht.”

Voorzitter,
In de woorden van Mariap van Urk, onze bekende dorpsdichter, klinkt de echo van de geschiedenis. Deze poëtische regels weerspiegelen de veerkracht van Urk. Een gemeenschap die zich door de eeuwen heen staande heeft gehouden, ondanks de stormen en uitdagingen die op haar pad kwamen. Maar nu, in een tijd van groei en verandering, moeten we ons afvragen: hoe behouden we onze unieke identiteit? Hoe blijven we trouw aan onze karakteristieke kenmerken, onze gemeenschapszin en ons vaste fundament in het geloof?

De wielen der gemalen symboliseren niet alleen de strijd tegen het water, maar ook de voortdurende inspanning om ons land vruchtbaar te maken. De nieuwe woonwijk en het bedrijventerrein getuigen van onze vooruitgang, maar brengen ook uitdagingen met zich mee. Laten we niet vergeten dat groei niet alleen fysieke uitdagingen kent, maar ook sociale. Laten we blijven bouwen aan een gemeenschap waarin goed bestuur, prettig wonen, productief werken en een vervullend leven hand in hand gaan.

En bovenal, laten we beseffen dat onze inspanningen onder Gods zegen moeten staan. Dat vraagt gebed om wijsheid en leiding, zodat Urk een plek kan blijven waar naar elkaar omzien en waar we met hoop naar de toekomst kijken.

Besturen
Voorzitter, graag benadrukken wij het belang van goede communicatie in onze opdracht om de politiek dichter bij de burger te brengen. Zowel de afdeling communicatie als de communicatie veiligheid vragen om extra financiële middelen. Daarnaast koestert de raad een sterke wens voor betere informatievoorziening via een “eigen” website en sociale media. In nauwe samenwerking met onze uitgebreide griffie, ICT en communicatie willen we hieraan werken.

We lezen over de functie Zorg en Veiligheid. Wat houdt dat precies in? Waaraan moeten we denken aan taken op het snijvlak van zorg en veiligheid? Deze functie bestond eerst niet en behoeft na een jaar al verdubbeling. Hoe zit dit?

Wat betreft de motie over het herstellen van het Wapen van Urk, zijn we benieuwd naar de huidige status. Kunt u alvast een tipje van de sluier oplichten? In hoeverre gaan we een nieuwe huisstijl plus logo doorvoeren?

Voorzitter, de grote ontwikkelingen binnen Urk vragen om een nieuw verhaal dat naar buiten toe verteld kan worden. In het huidige coalitieakkoord staat dan ook: "We nemen 'citybranding' serieus en gaan het sterke verhaal van Urk vertellen." Op welk niveau wordt citybranding nu al geïmplementeerd in beleid en kan het college voorbeelden noemen?

Om de bloeiende plaatselijke economie en groeiende bevolking te faciliteren maakt ook de ambtelijke organisatie op Urk een enorme groei door. Het gemeentehuis aan de Singel barst daardoor bijna uit de voegen. De gemeente Urk heeft te maken met uiteenlopende uitdagingen waarvoor men niet altijd zelf de expertise in huis heeft. In hoeverre is onze ambtelijke organisatie voldoende toegerust? Zijn wij in staat om onze ambities waar te maken?

Dan de onzekerheid over de Rijksmiddelen. Biedt de zgn. meicirculaire wat perspectief? En heeft dit tot andere inzichten geleid? Of mogen we concreet iets verwachten met het oog op de komende septembercirculaire? Hoe reageert de provincie, als toezichthouder, op al deze ontwikkelingen?

Wonen
Voorzitter, een van de meest urgente kwesties van dit decennium is huisvesting. De ChristenUnie staat naast onze starters en ouderen en we doen ons best om mogelijkheden voor hen te creëren en doorstroming te bevorderen. We begrijpen dat bouwen meer is dan simpelweg stapelen met stenen. Het draait om de behoeften van onze mensen en gemeenschappen. We moeten ons bewust zijn van wat werkelijk nodig is, maar ook openstaan voor alternatieve woonoplossingen.

Concreet: in hoeverre zijn er al werkpunten in gang gezet naar aanleiding van de laatste motie Wonen die raadsbreed is ingediend? Is het college voornemens het Expertiseteam te betrekken bij de uitdagingen voor Urk?

Voorzitter, tijdens een informatievergadering werd aangegeven dat er in de Zeeheldenwijk een flink aantal huizen zijn toegevoegd ten opzichte van het originele aantal. Waar zit hem dat in? Is dat meer stapeling of meer rijwoningen? Of gaat het ten koste van groen en speelvoorzieningen? Dit is een scenario wat we willen voorkomen.

Werken
Onze bedrijven staan te springen om arbeidskrachten. Dit is een goed teken wat betreft de economische groei en de veerkracht van onze lokale industrie. Maar de impact van het grote aantal arbeidsmigranten op ons dorp is groot. De verhoudingen veranderen en het heeft zijn effect op onze gemeenschap. Ook het sociaal welzijn van arbeidsmigranten is nog steeds een punt van aandacht. Hoe anticipeert de gemeente op dit vraagstuk?

In het gebied Port of Urk is ook sprake van vastgesteld parkmanagement. Onze vraag is: hoe zijn de verhoudingen in de financiële bijdragen van bedrijven en gemeente?

Voorzitter, Urk heeft al vele stormen doorstaan en toont zich altijd veerkrachtig. Als één sector daar het voorbeeld van is, dan is dat wel de visserij. Maar stormen komen en gaan en wanneer de ene storm geluwd is, dient de volgende zich weer aan. Het recente boomkorverbod van Denemarken lijkt de opmaat te worden naar een bredere discussie binnen de EU, immers bodemberoerende visserijen liggen al langer onder een vergrootglas en oproepen tot een verbod komen er steeds meer. In hoeverre moet de Urker gemeenschap zich voorbereiden op de volgende storm en op welke wijze kan het college hierin een rol spelen?

Voorzitter, dan lezen we goede berichten over de maritieme servicehaven. De provincie Flevoland kan weer een aantal vervolgstappen zetten, zo schrijft ze in een mededeling aan Provinciale Staten. Deze grote wens van de Urker gemeenteraad en onze lokale maritieme sector komt steeds dichterbij. Dat juichen we toe. Ziet het college nog obstakels en zijn wij voorbereid voor de start van de bouw?

Mooi dat we concreet werk gaan maken van een nieuwe maritieme campus. Betekent dit ook dat ROC Firda ook fysiek verplaatst gaat worden? 

Leven
Voorzitter, in de vorige kadernota is 2 ton beschikbaar gesteld voor uitbreiding jongerenwerk, het zgn. outreachend jongerenwerk. Inmiddels zijn we aan de volgende kadernota toe maar is het jongerenwerk nog niet uitgebreid, maar de vacatures zijn wel uitgezet. Op pagina 25 wordt gesproken over een evaluatie waardoor 75.000 extra gevraagd wordt. Hoe kan er geëvalueerd worden in een jaar waarin deze functies niet actief zijn geweest? Hoe kan het überhaupt dat er twee ton beschikbaar is gesteld maar dat er pas een jaar later vacatures uitgezet worden? Wat is er met dat geld gedaan? Hoe hangt dit allemaal samen met de coördinator jeugd die dan weer op het gemeentehuis werkt?

 Voorzitter, na augustus is het noodzakelijk een ‘honkvergunning’ te hebben wanneer vriendengroepen op het industrieterrein bij elkaar willen komen. Heeft het college inzichtelijk hoeveel aanvragen er nu zijn en wordt er nog een laatste poging gedaan om ervoor te zorgen dat we alles in beeld hebben?

 Wat mooi dat de maatjesprojecten uitgebreid worden met schuldhulpmaatjes. Dit is een ontzettend goed programma. De maatjesprogramma’s zijn belegd bij Caritas. Is dat ook zo met schuldhulpmaatje? En hoe ziet dan een samenwerking met Hulp en Steun eruit? Aangezien die ook preventie van schulden in hun pakket hebben.

Vorig jaar heeft de ChristenUnie een motie ingediend over bomen op de Dormakade. Mooi dat het college daar gevolg aan heeft gegeven, daar zijn we blij mee. Geldt dat ook voor de verlichting van de bomen? En is dit de permanente invulling?

Voorzitter, het is een feit dat we op Urk steeds meer de waarde van de natuur ontdekken. Het Urkerveld is een groot succes en buiten sporten is populair. In de vorige en deze raadsperiode is op initiatief van de ChristenUnie een tweetal moties aangenomen voor de verharding van het pad door het bos. Wij willen graag van de wethouder horen hoe de contacten ondertussen zijn met het Flevo-Landschap. En worden de zo gewenste vlonderpaden daarbij ook meegenomen?

De natuur speelt een cruciale rol in het welzijn van onze gemeenschap. Goed rentmeesterschap vraagt van ons dat we blijven investeren in het behoud en de toegankelijkheid van natuurlijke gebieden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat toekomstige generaties kunnen genieten van de prachtige natuurlijke schatten die Urk te bieden heeft. Wanneer kunnen we in dat kader de nota toerisme en recreatie verwachten?

Voorzitter, Urk heeft heel veel jongeren. Vaak wordt hier gesproken over de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Maar vandaag wil ik graag ook de positieve kant belichten. De waardevolle inzet die veel jongeren laten zien in onze samenleving. Het leek onze fractie daarom een goed idee, in het kader van Durf, om onze jongeren te stimuleren en te waarderen voor hun inzet. Daarom dienen wij een motie in voor een Jeugdpenning voor jongeren die zich inzetten voor de Urker samenleving of de beeldvorming van Urk in het algemeen. Vele gemeente kennen dit al en wij denken dat dit een waardevolle aanvulling kan zijn voor onze gemeente.
DURF is onze succesvolle drager van het jeugdbeleid. We kunnen uit de monitor halen dat we voorzichtig positief kunnen zijn over de ontwikkelingen. De DURF-academie is een welkome en aantrekkelijke toevoeging binnen het programma. Complimenten hiervoor. Kunt u iets zeggen in hoeverre de DURF-academie voldoet aan de verwachtingen? Inherent aan OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) is ook het investeren in de openbare ruimte. De wethouder heeft eerder beloofd met een bestuursopdracht te komen waarin o.a. een blijvende pumptrackbaan, Place X en volwaardige sporthal zijn opgenomen. Wanneer kunnen we dit tegemoet zien? Het is noodzakelijk om ons nu concreet perspectief te bieden op realisatie hiervan. Mooi overigens dat naast sport ook cultuur binnen DURF de nodige aandacht krijgt. Urk krijgt daarmee als eerste gemeente een primeur met een sport- en cultuurnota.

Voorzitter, “Meten is Weten”, zo schreef Willem in zijn column in het Urkerland. Gemeten is dat onze jongeren de gelukkigste van Flevoland zijn. De positieve cijfers zijn natuurlijk iets om dankbaar voor te zijn. Over middelengebruik onder Urker jongeren kon de laatstgehouden jeugdenquête dan weer geen duidelijke cijfers geven. Er valt daardoor bijvoorbeeld niet te staven of de maatschappelijk zorgen of signalen vanuit de samenleving terecht zijn.

Preventie heeft een stevig fundament nodig en dat kan wanneer duidelijk is welke zaken dringend aandacht nodig hebben. We weten van de uitdagingen op het gebied van roken, maar wat is de laatste stand van zaken rondom het rioolwateronderzoek? We hoorden dat het in het uitvoeringsprogramma zou komen en dat er gekeken zou worden naar de duiding van de cijfers. Is hier al meer over bekend? De ChristenUnie vindt het nog altijd van groot belang, vooral met het oog op gerichte en effectieve preventie.

 Voorzitter, dan de uitbreiding kunstwerken op de rotondes. Daar zijn we blij mee, zowel het uitbeelden van de geschiedenis van onze botter- en kottervisserij bij de binnenkomst van Urk, als het herdenkingskunstwerk van de Lancaster wat in de Zeeheldenwijk wordt gerealiseerd. Goed dat kunst gestalte krijgt in de openbare ruimte, tegelijk vraagt dit wel om de juiste visie en plaatsing in het geheel. De ChristenUnie pleit daarom voor meer structurering hierin en ziet daarom graag dat er een kunstcommissie wordt ingesteld met zowel een vertegenwoordiger vanuit de gemeente als vanuit de samenleving. Wellicht dat SCAB hierin een rol voor zich ziet weggelegd, zodat in ieder geval ook met een kunstenaarsoog hiernaar gekeken wordt.

Tenslotte
Voorzitter, grote ambities en uitdagingen vragen om veel inzet en keuzes van ons allemaal. Urk zal veranderen. Een van de uitdagingen zal daarom ook zijn om onze plaatselijke identiteit en cultuur vast te houden. Om onze gemeenschapszin niet uit het oog te verliezen. Om de sociale cohesie van onze gemeenschap vast te blijven houden. Dat vereist visie, onderhoud, inzet en dagelijks gebed. 

“Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.”


Die houding wens ik u als college, ons als raad en het hele ambtelijke apparaat toe.

 

Dank u wel.

« Terug