Algemene Beschouwingen 2022

Algemene Beschouwingen 2022.jpg02-07-2022 20:00 02-07-2022 20:00

Van A naar Beter

Voorzitter,
we staan aan het begin van een nieuwe periode van vier jaar waarin we als gemeenteraad en college van Urk weer allerlei plannen mogen gaan uitvoeren die ons dorp mooier en beter gaan maken. Het coalitieakkoord is daarvoor het startpunt geweest en samen bewandelen we de weg naar de doelen die we hebben gesteld.

Ik heb boven mijn algemene beschouwingen gezet “Van A naar Beter”. De bekende slogan van Rijkswaterstaat waarmee ze wegwerkzaamheden aankondigen. In die context kun je de algemene beschouwingen ook zien. Het zijn de jaarlijkse werkzaamheden aan de weg die leidt naar ons gezamenlijke doel: een gemeente waar het goed besturen, wonen, werken en leven is. Voorzitter, ik heb mijn algemene beschouwingen dan ook opgedeeld in die vier onderdelen.  

(tekst gaat verder onder de video)

Besturen
Urk groeit uit haar jasje. De bestuurlijke ambities zijn enorm en de uitdagingen groot. Dat merkt onze organisatie ook. Zij heeft ontzettend veel op haar bordje en onze ambtenaren werken keihard. Maar we hebben heel wat meer gekwalificeerd personeel nodig. In een oververhitte arbeidsmarkt vraagt dat om creatieve manieren van werving. Kan het college aangeven op welke wijze zij dit gestalte geven? Daarnaast wil je goed personeel natuurlijk houden. Op welke manier zorgt de gemeente Urk ervoor dat gekwalificeerd personeel bij onze organisatie blijft en kan doorgroeien of doorstromen en welk effect heeft de UrkAcademy daarop?

Wat de ChristenUnie betreft moeten wij niet alleen maar kijken naar onze organisatie maar ook naar onszelf als gemeenteraad. Doen wij de goede dingen en doen wij ze op de goede manier? Naar onze mening is het tijd voor kritische evaluatie en reflectie. Dat betekent o.a. constructief kijken naar onze vergaderstructuur, de omvang van onze griffie, de manier waarop beleidsstukken worden gecommuniceerd en nog meer. Wat ons betreft doen we dat samen met een werkgroep vanuit de gehele raad. Voorzitter, als ik kijk naar het einde van de weg die wij samen hebben ingezet, dan zie ik een organisatie en gemeenteraad die staat als een huis. Professioneel en competent. “Van A naar nog beter.”

Wonen
Voorzitter, dan wonen. Misschien wel een van de allergrootste items de komende vier jaar. De ChristenUnie knokt voor de kansen van onze starters, maar ook voor waardig wonen voor onze ouderen, voor betaalbare woning voor iedereen. In het besef dat bouwen veel meer is dan stenen stapelen. Wat hebben onze mensen en buurten daadwerkelijk nodig? Dat moet leidend zijn. Een enquêtevraag waarbij de laagste optie voor een woning 3 ton is, geeft dan geen realistisch beeld van wat echt nodig is voor alle doelgroepen. 
Het zal niemand ontgaan zijn dat we in een hele moeilijke tijd leven wat betreft woonlasten. Aan de ene kant hebben we te maken met een energietransitie waar ook Urk haar steentje aan bij moet dragen, aan de andere kant hebben we te maken met explosief gestegen energieprijzen. Gelukkig hebben wij op Urk ook mogelijkheden, zoals een innovatief bronnet. Ook zien we dat steeds meer inwoners investeren in de energietransitie, door bijvoorbeeld warmtepompen of zonnepanelen. Grootste uitdaging is echter het Oude Dorp. Onze inwoners daar willen ook graag hun energielasten naar beneden brengen. Eerste zet zou dan kunnen zijn zonnepanelen, maar dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Wanneer kunnen we een visie verwachten met betrekking tot onder andere het plaatsen van zonnepanelen in het Oude Dorp? En kunnen daar ook alternatieve oplossingen in verwerkt worden, zoals een postcoderoos? Een visie waarin de balans gevonden wordt tussen het beschermde dorpsgezicht en energiebesparing voor onze inwoners.

Dan kort over afval. Hoever staan we met de doorontwikkeling van het afvalbeleid en welke opbrengst geeft het als luiers apart ingezameld kunnen worden?

Wat de ChristenUnie betreft zijn we samen een weg ingeslagen met als doel betaalbaar wonen voor al onze inwoners in leefbare en gezonde buurten. De wegwerkzaamheden die wij het college willen meegeven zijn er drie. Allereerst: houd echt goed de woningbehoefte in de gaten en schakel snel. Ten tweede: omarm zo snel mogelijk nieuwe en innovatieve ideeën. Zowel in de bouw als in de energietransitie. En als laatste: benut externe kansen, zoals de motie Koerhuis en de routekaart van de provincie Flevoland. Op die manier gaan we echt “van A naar Beter”. 

Werken
De Urker economie groeit en bloeit als nooit tevoren. Zowel onze maritieme sector als de visverwerkende sector doen het uitstekend. Daar mogen we oprecht trots op zijn. Tegelijkertijd zien we ook de problematiek die achter deze onstuimige groei wegkomt. En dan denken we in het bijzonder aan de arbeidsmigranten die zo hard nodig zijn voor onze economie. Deze mensen hebben niet alleen werk nodig, maar ook een plek om te wonen. Hoe ziet het college deze nieuwe inwoners van Urk? Is er voldoende zicht op de sociale problematiek en zijn we voldoende toegerust om daar mee om te gaan? En hebben we al zicht op goede huisvesting voor deze inwoners van Urk?

Dan de visserij. Dat de visserijsector in zwaar weer verkeert dat is ons allemaal bekend. Wij hebben als raad een motie aangenomen voor brandstofcompensatie. Gelukkig heeft de Tweede Kamer laatst de motie ‘Grinwis’ voor brandstofcompensatie aangenomen. Het is nu wachten op het kabinet om dat werkelijk te regelen. Daarmee zijn de zorgen natuurlijk nog niet voorbij. Urk werkt samen met diverse visserijgemeenten. Maar liggen wij als gemeenten ook op één lijn? Kan de wethouder iets vertellen over die samenwerking en of dat ook daadwerkelijk leidt tot concrete stappen? 

Naast het feit dat Urk een maritiem centrum is, moeten we ook aan de slag met diversificatie van de arbeidsmarkt. Vorig jaar hebben wij bij de algemene beschouwingen dat al gezegd in directe link met de gronduitgifte. Helaas hebben we dat onderdeel wel een beetje gemist, maar daar komen we de volgende raadsvergadering op terug.

Goed wonen en werken vraagt ook om goede infrastructuur. En dan met name op het gebied van openbaar vervoer. Daar heeft de ChristenUnie toch wel wat zorgen over. Als eerste omdat de beschikbaarheidsvergoeding ov per september verloopt en er nog geen zicht op verlenging is. Met als gevolg dat het openbaar vervoer in Nederland verwacht 30% minder ritten te kunnen doen in 2023. Is er al enig zicht op de gevolgen die dit heeft voor Flevoland en voor Urk in het bijzonder? Daarnaast willen wij ook nog, in navolging van Willemijn de Boer die in de provinciale staten heeft ingesproken, de aandacht vestigen op buslijn 149 en natuurlijk het belang van de busverbinding Urk-Lelystad. Over deze onderwerpen komen wij dan ook met een motie zodat we daadwerkelijk “van A naar Beter” gaan met het OV.

Dan de haven. Al jaren hebben wij als gemeenteraad en college de droom om de haven van Urk op te waarderen en hebben we de ambitie om er een prachtige verblijflocatie van te maken. Gezien echter de financiële toestand van de gemeente wordt het uitvoeren van deze visie een grote uitdaging. Aan de andere kant zien we ook dat de gemeente verdient aan de haven, door bijvoorbeeld verhuur van het haventerrein. Als ChristenUnie vinden wij het belangrijk om stappen te maken richting dat moment dat onze haven die opwaardering krijgt die het verdient. Om daar alvast mee te beginnen stellen wij een motie voor waarbij we de opbrengsten van het haventerrein door gebruik van derden (filmopnames, windmolenbouw en -sloop, evenementen, enz.) stoppen in een bestemmingsreserve voor de herinrichting van het haventerrein. 

Leven
Voorzitter, op de weg die wij inslaan 
“delen we de verhalen, 
opdat we niet vergeten,
van gisteren willen weten, 
stilstaan bij de dagen van voorbij”.

Prachtige woorden die komen uit de musical “Eiland in de Verte “. Deze musical heeft ons duidelijk laten zien wat een talent wij hebben op Urk. Maar ook de vraag van het Urker publiek naar dit soort prachtige evenementen. De noodzaak voor meer ruimte voor podiumkunsten is nu duidelijker dan ooit. Hier kunnen wij al een slag inslaan door het slim inzetten en ontwerpen van gebouwen en voorzieningen. Heeft het college hier al ideeën over? Of komt zij nog met een visie? Zo ja, wanneer?

Fijn leven op Urk betekent ook veilig leven op Urk. Daarom vindt de ChristenUnie integriteit en ondermijning belangrijke aandachtspunten. En we zijn blij dat dat ook hier in het huis een belangrijk punt is er wordt hard gewerkt ook rondom de aanpak van probleemjongeren. Maar hoe zorgt het college ervoor dat de samenleving van meet af aan wordt meegenomen en wordt betrokken bij deze aanpak? Uiteindelijk kunnen we het alleen samen als samenleving en gemeente. We zijn blij dat de gemeente Urk meedoet met de Flevolandse norm. Kan het college een tipje van de sluier oplichten hoe het staat met de uitwerking van deze norm?

Dan nog zo’n heet hangijzer. Het jeugdhonkenbeleid. Dat het huidige jeugdhonkenbeleid gefaald heeft, is volgens mij door verschillende partijen aangegeven. Maar hoe nu verder? Dat begint wat de ChristenUnie betreft met een goede en stevige evaluatie. En daar, voorzitter, wachten wij nu al een poos op. Wanneer kunnen wij deze evaluatie verwachten? En na de evaluatie moeten wij aan de slag. Want hoe verder? Wat de ChristenUnie betreft doen we dat samen als raad en college. Daarbij spelen een aantal zaken een rol. Als eerste goede en consequente handhaving. Ten tweede stevig preventiebeleid, onder andere door inzet van Durf! En ten derde alternatieve mogelijkheden voor onze jeugd om elkaar op gezellige en verantwoorde wijze te ontmoeten. En hoe gaan we ervoor zorgen dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeenschap? Hier moeten we mee aan de slag. Wat zou het mooi zijn als aan het eind van de weg die wij nu inslaan het voor de jeugd en de horeca echt beter is geworden. Wanneer kunnen wij hier stappen in verwachten?

Dan iets wat ons toch wel wat steekt. Al diverse keren heeft de ChristenUnie gevraagd, onder andere middels een motie, voor inzicht in de handhavingsverhoudingen tussen politie, boa’s en handhavers. We hebben wel steeds gehoord dat het komt, maar we hebben het nog niet gezien. Wanneer kunnen wij dit verwachten? Wat ons betreft is dit relevant voor een integraal afwegingskader.

Voorzitter, de ChristenUnie is ongelofelijk trots op het onderwijs op Urk. Wat doen onze leerkrachten en docenten geweldig werk. Urk groeit tegen de klippen op. Dat geldt ook voor al die kinderen, leerlingen en studenten die elke dag buiten Urk een onderwijs moeten genieten. Wat zou het geweldig zijn als we het voor elkaar krijgen om het aanbod mbo- en hbo-onderwijs en ja, ook het speciaal onderwijs, op Urk te kunnen uitbreiden. Dat is een stip op de horizon, aan het einde van de weg die we nu inslaan. 

Bij fijn wonen horen leefbare, groene en gezonde buurten. De ChristenUnie vindt het belangrijk om daar invulling aan te geven. Denk daarbij ook aan sport en bewegen. Graag horen wij hoever het staat met bijvoorbeeld een Pump Trackbaan of een Place X. En kunnen we daar geen mooie Urker namen aan geven? Voorzitter, even een groot compliment: wat zijn de bloeiende bermen in de parken en het rondje Eiland Urk prachtig geworden! In het park Hooiland zijn bankjes en prullenbakken geplaatst. Graag zien we dat ook meer in het bos en het Urkerveld. Kan het college daar mee aan de slag? 

Tenslotte
Ik begon mijn betoog met het voorbeeld van een weg die wij met elkaar inslaan. En dat we dat doen onder het motto “van A naar Beter”. Maar Rijkswaterstaat heeft nog een slogan die zij vaak gebruikt. En die luidt: “Voor je gaat vertrekken, even je route checken.“ Welke route, welke weg nemen wij?
Het is een van de oudste aanduidingen voor volgelingen van Jezus: mensen van de weg. Het dateert nog van voordat de naam ‘christenen’ in zwang kwam. Die aanduiding laat zien dat geloven gaat over bewegen, een richting gaan, veranderen, onderweg zijn, verdwalen, maar ook de Weg weer terugvinden. En dat allemaal door de voetstappen van Jezus te drukken, Die zichzelf ‘De Weg’ noemde. Wanneer die Weg ons vertrek- en eindpunt is, ben ik er vast van overtuigd dat Urk en haar inwoners daadwerkelijk van ‘A naar Beter’ gaan.

‘De vis wordt duur betaald,
Maar Urk zal niet verzaken.
Het Woord is ons een baken;
Gaat altijd met ons mee’.

Dat wensen wij College, raad, ambtenaren en al onze inwoners van harte toe.

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 2022'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.