Algemene Beschouwingen

Meindert Bakkerdonderdag 27 juni 2019 16:11

Algemene beschouwingen van de ChristenUnie Urk
Op 27 juni 2019 waren de algemene beschouwingen in de raad van Urk. Hieronder kunt u die van de ChristenUnie terugkijken of teruglezen.

TEKST: 

Voorzitter,
“Volle kracht vooruit” zo schreef u in uw voorwoord. Als een schip dat haar zeilen bolt voor de wind en stevig koers zet naar haar bestemming. Een mooi beeld. Dat beeld wordt nog mooier als we een blik werpen op de stuurman. Want wanneer wij de Heer het roer in handen geven zijn wij veilig voor elke storm!

Urk bestuurt
Voorzitter, laat ik beginnen met een compliment. Deze keer vinden we bij de kadernota ook een uitwerking van het coalitieakoord met de actuele status per onderwerp. Hierdoor krijgen we meer zicht op de voortgang van dit ambitieuze document en daar zijn wij als coalitiepartij natuurlijk heel blij mee. Ook willen we de complimenten geven dat na het aannemen van het initiatiefvoorstel “Urk Groeit” de gemeente voortvarend te werk is gegaan met samenwerking in Noordelijk Flevoland en daarbuiten. Er zijn echter ook zorgen: de personele bezetting van onze ambtelijke dienst bijvoorbeeld. Heeft het college oog voor de werkdruk van het personeel? Werft de gemeente ook actief zelf? En welke gevolgen heeft de personele bezetting voor de uitvoering van de ambities van Urk?

Voorzitter, als ChristenUnie hebben we vaker gepleit voor het maken van een lange-termijn agenda zodat we als raad en college beter kunnen prioriteren en op elkaar acteren. Hoe ver zijn we daar nu eigenlijk mee? Wordt dit wel serieus genomen?

Urk werkt
De Urker economie groeit als nooit tevoren en Urk heeft het laagste werkloosheidscijfer van Nederland. We zijn terecht “groos” op het arbeidsethos van onze inwoners. Dankbaar zijn we dat de realisering van de MSNF weer dichterbij komt, alhoewel we verontrustende berichten lezen over vragen vanuit milieuoogpunt. Welke invloed heeft dit? Blij zijn we met de verbreding van de sluis van Kornwerderzand waar ons kamerlid Stieneke van der Graaf zich zo voor heeft ingezet. Ook de regiodeal draagt bij aan de maritieme ontwikkeling van Urk. Maar hoe staat het nu met de uitvoering van dit document?

Voorzitter, nu de realisatie van start-ups op het Noorderzand niet door kan gaan, zien we graag dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor de verplaatsing van de gemeentewerf en herontwikkeling van Noorderzand in combinatie met de sportboulevard. Hier zullen we i.s.m. collega partijen dan ook een motie voor indienen.

De Urker industrie is momenteel afhankelijk van arbeidsmigranten. Echter: de huisvesting van deze broodnodige arbeiders zorgt nog steeds voor hoofdbrekens en frictie. Blijft het college hier wel actief mee aan de slag? Wat ons betreft kunnen er nog stappen gemaakt worden in beleid en het invoeren van een convenant. Een motie daartoe zullen we ook gezamenlijk indienen.

Tenslotte vraagt het parkeren van de vrachtwagens ook onze onverdeelde aandacht. Hoever is het college met het vinden van een locatie?

Voorzitter, waar wij als ChristenUnie ons aan storen is de zin “laag opgeleid is niet perse een probleem” (pag. 9) in de Kadernota. Deze zin heeft een waardeoordeel in zich terwijl we deze praktische mensen keihard nodig hebben. Als we als samenleving op deze manier blijven praten doen we echt te kort aan deze zó belangrijke groep. Wij dringen er bij het college dan ook op aan om deze zin te wijzigen in een positievere formulering

Urk leeft
Voorzitter, nog steeds wil een Urker op Urk blijven wonen. Dat is geweldig, maar zorgt ook voor uitdagingen. De uitdaging nu is de groei van Urk tijdig te faciliteren in de Zeeheldenwijk. Daar moet het college intensief mee bezig blijven. Bij wonen hoort onlosmakelijk woongenot. In de nieuwe wijken, waar veelal jonge gezinnen wonen, moet oog blijven voor spelende kinderen en een ruimtelijke, groene beleving. Houdt het college deze uitgangspunten, binnen financiële mogelijkheden, wel in het oog? Dat geldt ook voor een goede mix van woningtypes en prijsklasses, bijvoorbeeld starters en levensloop. In hoeverre gaan we als raad en college daar nog invloed op uitoefenen en wanneer?

Voorzitter, wat de ChristenUnie betreft hoort in de Oranjewijk een speelterrein bij de Harmpje Visserschool. Zo ontstaat zowel voor deze snelgroeiende school als voor de buurt een mooi en aaneengesloten speelgebied. In hoeverre zijn er plannen of mogelijkheden hiervoor?  

Het afvalbeleid moet op de schop. Dat weten we. Wanneer kunnen we de uitkomsten van de commissie verwachten?

Complimenten zijn er voor het college dat door het invoeren van een lotingssysteem gezorgd heeft voor een eerlijker verdeling van de koopwoningen.

Onze laatste vraag gaat over de huurwoningen. Lukt het om i.o.m. Patrimonium straks de wachtlijst terug te dringen en bouwen we straks ook genoeg woningen in de huursector, met name voor onze ouderen?

Urk beweegt
Voorzitter, dan de sportboulevard. Mede op initiatief van de ChristenUnie is een visie opgesteld waar we van harte achter staan. Het gaat uit van een mooie stip aan de horizon. We kunnen en gaan niet alles tegelijk realiseren, maar het gaat er wel komen. De verlichting naar het watervalletje is al gerealiseerd en de eerste dijkovergang is een feit. Deze draagt ook bij aan meer bewegen voor ouderen. Zo gaan we stukje bij beetje van visie naar realiteit. Wat kunnen we binnenkort nog verwachten wat betreft de ontwikkelinge van de sportboulevard? 

Voorzitter, de kosten voor sportverenigingen zijn voor sommige gezinnen vrij hoog. In het kader van het IJslands Preventiemodel willen we sporten stimuleren. Kan de gemeente regelingen die er zijn proactiever aanbieden? Ook voor grotere gezinnen die nu misschien net buiten de minimaregeling vallen? 

Voorzitter, het is uitermate belangrijk om in te zetten op een goede sporthal in de Zeeheldenwijk. Deze sporthal moet niet te klein zijn en multifunctioneel zijn voor verschillende sporten. Heeft het college de vraag hiernaar goed voor ogen? In de Kadernota wordt nog gesproken over een gymzaal. Voorzitter, als het college echt een treffer wil maken, dan kiest ze voor meer dan gymzaal. En om alvast te oefenen, een bal voor het college als reminder.

Urk straalt en bruist
Voorzitter, de cultuurnota is dit jaar gerealiseerd. Een belangrijke mijlpaal voor de ChristenUnie. Maar nu gaat het naar de uitvoering. Kan de wethouder al licht schijnen op het instellen van de Erfgoedcommissie? En als fractie kijken we uit naar de eerstvolgende uitreiking van de cultuurprijs die vanaf nu elk jaar uitgereikt zal worden, waaronder ook de muzikale prijs. In het IJslands preventiemodel wordt gesproken over de verbinding tussen cultuur en sport. Als ChristenUnie vinden we de culturele pijler onder dit model heel belangrijk. Het is mooi om te zien hoe de bibliotheek samenwerkt met SCAB en we op Urk de inzet hebben van cultuurcoaches en cultuurcoördinatoren in het onderwijs. Houdt het college wel voldoende zicht op jonge, beginnende kunstenaars en muzikanten? Misschien zijn er ook andere openbare plekken om, naast het museum, jong talent een podium te bieden. Hoe staat het college daar tegenover? En als we het dan toch over het museum hebben: hoe gaat de bemensing ingevuld worden als Tourist Info er uit gaat?

Voorzitter, we hebben als ChristenUnie altijd gepleit dat de rest van het palenscherm wordt aangepakt, inclusief mooie en heldere informatieborden. We zijn blij dat na de zomer hier een start mee gemaakt wordt. Wanneer kunnen we daar meer informatie over verwachten? Wij branden van nieuwsgierigheid. En voorzitter, wanneer zien we de stormbal weer terug bij de vuurtoren?

De ChristenUnie zou graag zien dat het college slagen gaat maken op het gebied van lesmaterialen voor scholen en de Canon van Urk. Een mooi voorbeeld zagen we tijdens het raadsbezoek aan het museum in Grave. Hoe ver staat het daar mee?

Voorzitter we willen ook uitdrukkelijk het werk noemen wat door vrijwilligers allemaal gedaan wordt om onze cultuur en geschiedenis in stand te houden en te bewaren. Laten we al die vrijwilligers en organisaties koesteren. De ChristenUnie is daarom ook nieuwsgierig naar de Oranjevereniging. Hoever zijn we in het proces voor deze vereniging? Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Gaat de gemeente hierin ook nog een rol spelen? En gebeurt er nog wat met het oorlogsmonument?

En voorzitter, het project de Parel Oppoetsen nadert zijn voltooiïng. Maar hoe staat het met de voorwaarden van het hotel? Als ChristenUnie vinden we de realisatie van een hotel op Urk nog steeds erg belangrijk omdat we niet volledig aan de vraag kunnen voldoen. En wat gaan we doen met de invulling van het havengebied? Komt daar nog een visie op?

Urk zorgt
Voorzitter, het gaat beter met Nederland, financieel gezien. Maar dit merken we nog niet in de gemeentelijke financiën. Er zijn zorgen voor de toekomst, ook als het gaat om de bekostiging van het sociaal domein. We zien dat op termijn hier structureel minder geld wordt ontvangen, wat gaat leiden tot moeilijke besluiten. We zijn daarom blij dat onze wethouder zich landelijk heeft aangesloten bij de brandbrief naar de overheid.Wat de ChristenUnie betreft richt het college haar pijlen op samenwerking in en met de regio met behoud van de Urker identiteit en inzet van lokale expertise. Insteken op preventie en jongerenwerk is nu nog belangrijker geworden om zorgvragen in de toekomst te vermijden. Kan het college ook in de toekomst met de toegekende middelen de juiste zorg blijven bieden?

Voorzitter, we zijn ontzettend blij met de pilot van het IJslands preventiemodel. Daar zullen vast mooie dingen gaan gebeuren, maar er zijn ook uitdagingen. Hoe gaan we de uitkomsten verankeren in beleid en uitvoering?

Al enige jaren vraagt de ChristenUnie om beleid voor een goed dekkend systeem met bereikbare buitenkasten voor de AED’s. De motie is recent aangenomen, maar hoe staat het nu met de uitvoering? Voorzitter, dan nog de complimenten voor de positieve manier waarop Caritas vrijwilligers in het zonnetje heeft gezet middels een vrijwilligersdag. Dat is wat ons betreft een schoolvoorbeeld van waardering geven aan mensen die dat echt verdienen.

Grote zorgen hebben we nog steeds over het weggevallen ziekenhuis in Lelystad. Worden we niet vergeten? Is het definitieve rapport van de verkenner al binnen en wat betekent dit voor Urk? 

Urk veilig
Voorzitter, dan even over de jeugdhonken. We zijn het college erkentelijk voor het ingezette beleid. Wat de ChristenUnie betreft houdt de burgemeester echter strak de vinger aan de pols betreffende de handhaving. Berichten van wangedrag of alcoholgebruik door minderjarigen moeten tot het verleden behoren. Uitbreiding van de algehele handhavingscapaciteit juichen we toe en wat ons betreft pleiten we als gemeente voor meer zichtbare politie. Ook in het weekend. Voorzitter, jammer vinden wij het dat we zien dat meer horeca op Urk kiest voor openstelling op zondag.

Voorzitter, burgers vinden het nog best lastig om aangifte te doen. Hoe kunnen we de aangiftebereidheid vergroten en aangifte doen laagdrempeliger maken? En doet de gemeente zelf wel aangifte van vandalisme? Bijvoorbeeld met Koningsdag? Dit n.a.v. onze vragen over koningsdag. Is anoniem melden of aangifte doen ook een mogelijkheid? Verder zien we graag dat de gemeente werk gaat maken van het instellen van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Kunnen we hier al een proef mee verwachten?

Veiligheid is ook belangrijk in het verkeer. Een wens van de ChristenUnie zijn de verlichte zebrapaden. Vorig jaar hebben we het college een reminder gegeven wat natuurlijk een ereplaats heeft gekregen in uw werkkamers. Alhoewel het college werk heeft gemaakt zebrapaden beter te verlichten, hebben we “het verlichte zebrapad” met lichtgevende banen uit het coalitieakkoord nog niet gezien. Wanneer ziet het college het licht?

Tenslotte
Voorzitter, er zijn weer volop kansen voor onze economie en daarmee onze inwoners. Dat is iets om oprecht dankbaar voor te zijn. De ChristenUnie staat achter de kadernota en de voorstellen die het college heeft gedaan, ondanks vragen over de toekomst. Op Urk weten we echter dat er één is die alle dingen in Zijn hand heeft en dat het beste nog moet komen. In die hoop en met dat vertrouwen mogen we hier onze arbeid verrichten. Bij al het werk wat wacht wil de ChristenUnie het college, de ambtelijke dienst, maar ook de gehele raad Gods zegen wensen.

 ChristenUnie Urk

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.