Stand van zaken ziekenhuis per 21-11-2018

Carla Dik Faber - Foto: Ruben Timmanzaterdag 24 november 2018 19:46

In de Tweede Kamer is woensdag 21 november weer gesproken over de situatie rondom het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.
Ook de ChristenUnie heeft moties ingediend, dan wel gesteund. De volgende moties zijn aangenomen door de Tweede Kamer en ingediend of (mede) ondersteund door de ChristenUnie:

Instellen toekomstverkenner
31 016 Nr. 156 :
De Kamer constaterende dat de minister heeft aangegeven dat voor een eventuele afdeling acute verloskunde of spoedeisende hulp zijn aanbod voor het ter beschikking stellen van een beschikbaarheidsbijdrage ook in de toekomst blijft gelden; en dat de zorgverzekeraar heeft aangegeven dat als de doorstart van het ziekenhuis in een stabiele fase is, bezien kan worden welke zorg er nog meer gerealiseerd kan worden in Lelystad, zoals een 24/7 geopende acute-opnameafdeling, verzoekt de regering, de optie van een onafhankelijke toekomstverkenner met partijen in de regio te bespreken, en indien hier behoefte aan is deze ook zo spoedig mogelijk aan te stellen, 

Onderzoek gang van zaken en hoe te voorkomen
31 016 Nr. 157
De kamer is van mening dat een gedegen onderzoek naar de gang van zaken kan voorkomen dat dit nog eens zo gebeurt; verzoekt de regering, bij de onderzoeksopdracht alle oorspronkelijke vragen te voegen waarvan de minister in mondelinge en schriftelijke beantwoording heeft aangegeven dat deze bij het onderzoek zullen worden betrokken en verzoekt de regering, de onderzoeksopdracht en deze vragen vooraf naar de Kamer te sturen zodat deze zich hierover kan uitspreken; 

Inspanningsverplichting heropening acute verloskunde
31 016 Nr. 167
De Kamer verzoekt de regering, bij het uitblijven van acute verloskunde in de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, met de overnemende partij te komen tot een gezamenlijke inspanningsverplichting om ook na overname alle mogelijkheden te blijven verkennen om alsnog tot de heroprichting van de afdeling acute verloskunde in Lelystad te komen.

Realiseren Spoedeisende Hulp met operatiekamer
31 016 Nr. 168
De Kamer verzoekt de regering, in overleg met relevante partijen zoals de zorgverzekeraar, na de doorstart te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op de kortst mogelijke termijn een SEH met ok en zonder ic te realiseren, en de Kamer hierover jaarlijks te informeren.

Urk hoofdpost ambulance maken
31 016 Nr. 169
De Kamer spreekt uit dat Urk voor het cluster Noord van de RAV Flevoland de hoofdpost moet worden, zodat er altijd voldoende ambulances en personeel beschikbaar zijn.

Behouden aanvullende specialismen
31 016 Nr. 170
De Kamer verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat de aanvullende specialismen (sommige vormen van zorg zoals oogheelkunde, nierdialyse en revalidatie die niet door het ziekenhuis zelf worden aangeboden, maar door derde partijen) behouden blijven of zullen worden gerealiseerd in Lelystad en dat deze specialismen goed aansluiten op het bod van de overnemende partij.

« Terug

Reacties op 'Stand van zaken ziekenhuis per 21-11-2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.